پژوهش دانشگاهي
 
نويسندگان
مطالب تصادفی
لینک دوستان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 24
دیروز : 5
افراد آنلاین : 1
همه : 7841
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است

پايان نامه بررسي تاثير كيفيت رابطه برند بر نيات رفتاري مشتري پس از قصور از خدمت

پايان نامه بررسي تاثير كيفيت رابطه برند بر نيات رفتاري مشتري پس از قصور از خدمت

فرمت فايل : doc

حجم : 656

صفحات : 163

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي تاثير كيفيت رابطه برند بر نيات رفتاري مشتري پس از قصور از خدمت

چكيده

حتي بهترين ارائه كنندگان خدمت نيز در ارائه خدمات خود دچار اشتباهاتي ميگردند. از آنجا كه بسياري از خدمات به نيروي كار وابسته است و نيز توليد خدمت و مصرف آن غير قابل تفكيك است،قصور از خدمت در سازمانهاي خدماتي امري كاملا بديهي ميباشد به همين دليل  برندها براي بخش خدمات بسيار حياتي هستند زيرا ماهيت ناملموس خدمات، ارزيابي محتوايي و كيفي آنرا براي مصرف كننده دشوار ميسازد و برندها ميتوانند در كاهش ريسكهاي ناشي از خريد و مصرف خدمات نقش مهمي را ايفا كنند.در زمينه بازاريابي ادعا شده است كه مصرف كنندگان رابطه اي را با برند ميسازند و آنرا حفظ ميكنند لذا يك برند ميتواند به عنوان شريك بالقوه ي يك رابطه محسوب شود.  بسياري از محققان در بازايابي خدماتي عقيده دارند كه كيفيت رابطه مشتري با سازمان بر عكس العملهاي مشتريان  به قصور از خدمت تاثير ميگذارد و برخي از آنها مطرح ميكنند كه روابط مشتري حائلي  مهم براي شركتهاي خدماتي در برابر قصور از خدمت است و ميتواند نارضايتي مشتريان از قصور از خدمت را كاهش دهد. 

واژگان كليدي : قصور از خدمت ، تئوري اسناد ، كيفيت رابطه برند ، چهارچوب فورنير ،پاسخگويي احساسي، نيات رفتاري 

 مقدمه

حتي بهترين ارائه كنندگان خدمت نيز در ارائه خدمات خود دچار اشتباهاتي ميگردند. يك دليل قصور در خدمت  بستگي داشتن بسياري از خدمات به نيروي كار است كه ناخود آگاه منجر به عدم تجانس بيشتر ستاده ها در مقايسه با فرايندهاي توليد مكانيكي ميگردد عملكردهاي متغير خدمت و قصور در خدمت همچنين ناشي از غيرقابل تفكيك بودن توليد خدمت و مصرف آن است، چرا كه خدمات اغلب اوقات در همان لحظه توليد مصرف ميشوند و همين موضوع مانع از سنجش كيفيت خدمت قبل از ارائه آن ميشود . (2003 Klein ,Gansean ,  ،Hess)


 Service Failure

مفهوم برند

تعاريف متعددي از برند ارائه شده است و رويكردهاي مختلفي در اين تعاريف وجود دارد . برخي از تعاريف از ديد مصرف كنندگان و برخي ديگر از منظر شركت ارائه شده  اند. علاوه بر اين برند گاهي در رابطه با اهدافش و گاهي به وسيله ويژگي هايش تعريف ميشود. برند نام يا نمادي متمايز براي شناسايي كالا و خدمات يك فروشنده از گروه ديگر فروشندگان ميباشد. براي متمايز ساختن محصولي از رقبا اينگونه تعريف ميشود كه برند مجموعه اي از ويژگي هاي متمايز است كه يك محصول يا خدمت را از محصولات و خدمات ساير شركتها متمايز ميكند. ( 2009Pike , ) يكي از ساده ترين تفاسيري كه در ارتباط با برند مطرح شده است بكاربردن آن به عنوان ابزاري براي بيان در اختيار داشتن مالكيت قانوني يك محصول است كه نشان دهنده سرمايه گذاري بر روي يك محصول ميباشد و از سازمان در برابر تقليد كنندگان پشتيباني ميكند. در تفاسير پيچيده تر ديگري كه در مورد برند مطرح شده است از آن به عنوان موارد مختلفي نظير يك شركت ، يك كاهش دهنده ريسك ، يك ميانبر و يا استراتژي اي براي موضع يابي نيز ياد شده است (زارعي ، 1390)


 Corporation

خدمت

نوع رفتار با مشتري يك خدمت محسوب ميشود. (2000Gronroos, ) .با اين توصيف چندين تعريف از خدمت ميتوان ارائه داد:

ـ خدمت فعاليت يا منفعتي است كه يك طرف به طرف ديگر ارائه ميدهد و اساسا ناملموس بوده و مالكيت چيزي را در بر ندارد. نتيجه آن نيز ميتواند محصولي فيزيكي يا نا ملموس باشد . (Kotler & Armestrang,2000)

ـ خدمت فرآيندي است مشتمل بر يك سري از فعاليتهاي كم و بيش نامحسوس كه به طور طبيعي اما نه لزوما هميشگي در تعاملات بين مشتريان و كاركنان و يا منابع فيزيكي يا كالاها و يا سيستم هاي ارائه دهنده خدمت روي داده تا  راه حلي براي مسائل مشتريان باشد. (Gronroos,2000 )

تئوري اسناد 

ريشه تئوري اسناد در بين كليه تحقيقات انجام شده در اين زمينه به كار فريتش هايدر  در سال 1958 باز ميگردد . به عقيده او اسنادها نتيجه فرآيندهاي بنيادي شناخت هستند كه افراد به وسيله آنها علت و معلول ها را تعيين ميكنند تا از اين طريق بتوانند مشكلات خود را حل نمايند و در تعامل با محيط خود تاثير گذارتر باشند. هايدر در اين زمينه  افراد را به روانشناساني بي تجربه تشبيه ميكند كه تلاش دارند علل پيامدهاي مثبت يا منفي را تعيين كنند.(Martinko, Harvey, Douglas, 2007 ) او در سال 1958 اين موضوع را مطرح كرد كه هر يك از ما در فرايند درك و شناخت جهان اطراف خود ، چه در شكل فيزيكي و چه در شكل اجتماعي آن ، دائما در تلاش براي توضيح اعمال و واكنش هاي خود و ديگران هستيم . او با مطرح كردن اسناد علي به گرايش افراد به ارزيابي ارتباط علت و معلول براي ارائه توضيحاتشان اشاره كرد (Goncalves et al, 2007 ). در نوشته هاي هايدر در مورد افراد و فرآيند تحليلشان از يك بعد علي داخلي / خارجي به عنوان پايه اي براي فرآيند اسناد ياد شده است  . او به طور مشخص بيان ميكند كه پيامدهاي هر عملي به دو دسته از عوامل بستگي دارد كه عبارتند از عوامل درون فردي و عوامل درون محيطي . تئوري اسناد نشان ميدهد كه افراد دلايل گوناگوني را به كارهاي خود و ديگران نسبت ميدهند. اين تفسيرهاي علي به افراد براي درك بهتر محيطشان كمك ميكند و به آنها اين توانايي را ميدهد كه رفتارهاي آينده خود را تبيين كرده و با محيط تطبيق دهند. (Groth, Gutek, Douma,2001 )


  Attribution theory  Fritz Haider

فهرست 

مقدمه .........................................................................................................................................................................             1

1-1بيان مساله .........................................................................................................................................................             2

2-1 ضرورت موضوع تحقيق .................................................................................................................................             3

3-1 اهداف تحقيق ..................................................................................................................................................             4

4-1 سوالات تحقيق ................................................................................................................................................             5

5-1 فرضيه هاي تحقيق ..........................................................................................................................................            5

6-1 متغيرهاي تحقيق ..............................................................................................................................................            5

7-1 روش شناسي تحقيق .......................................................................................................................................             5

8-1 قلمرو مكاني ........................................................................................................................................................            6

9-1 قلمرو زماني .......................................................................................................................................................             6

10-1جامعه آماري .....................................................................................................................................................            6

11-1 روش هاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن ....................................................................            6

12-1 روش نمونه گيري و تخمين حجم نمونه ...................................................................................................            6

13-1 روشهاي تحليل داده ها .................................................................................................................................            7

14-1 پيشينه تحقيق .................................................................................................................................................           7

15-1 مدل تحقيق ......................................................................................................................................................           8

16-1 تعاريف مفاهيم و واژگان اختصاصي .............................................................................................................           9 

1-16-1 كيفيت رابطه برند ...............................................................................................................................           9

2-16-1 قصور از خدمت ....................................................................................................................................         10

3-16-1 پاسخگويي مشتريان به قصور از خدمت ............................................................................................        10

4-16-1 تئوري اسناد ............................................................................................................................................        10

5-16-1 تئوري اسناد در قصور از خدمت  .......................................................................................................         10

6-16-1 پاسخ احساسي  .......................................................................................................................................        11   

7-16-1 نيات رفتاري .............................................................................................................................................        11

17-1 ساختار تحقيق .....................................................................................................................................................        11

1-18 خلاصه فصل .........................................................................................................................................................        12

فصل دوم : مروري بر ادبيات تحقيق

مقدمه .................................................................................................................................................................................        13

بخش اول : پيشينه نظري و ادبيات تحقيق ..............................................................................................................         14

1-2 مفهوم برند ........................................................................................................................................................        14

2-2 خدمت ................................................................................................................................................................        15

1-2-2 ويژگي هاي خدمات .........................................................................................................................        16  

1-1-2-2 ناملموس بودن ..................................................................................................................        16

2-1-2-2 تفكيك ناپذيري ...............................................................................................................        17

3-1-2-2 تغيير پذيري .....................................................................................................................        17

4-1-2-2 فناپذيري ...........................................................................................................................        18

2-2-1-5 مالكيت ..............................................................................................................................        18

2-2-2 كيفيت خدمات .........................................................................................................................................       18 

3-2-2 مديريت برند خدمات ..............................................................................................................................       20

3-2 قصور از خدمت ....................................................................................................................................................      20 

4-2 جبران خدمات ...................................................................................................................................................       23

2-5 قصور از خدمت و رابطه .....................................................................................................................................       23

6-2 كيفيت رابطه .......................................................................................................................................................       24

7-2 رابطه برند .............................................................................................................................................................       25

1-7-2 رابطه برند در بخش خدمات ..............................................................................................................      26

2-7-2 رابطه برند و وفاداري برند ..................................................................................................................      27

8-2 برند به عنوان شريك رابطه ...............................................................................................................................      28

9-2 مدلهاي رابطه برند ..............................................................................................................................................      29

1-9-2 مدل بلكستون ......................................................................................................................................      29

2-9-2 مدل دونكن موريتاري ........................................................................................................................      30

3-9-2 مدل آكر ...............................................................................................................................................       30

4-9-2 مدل آلبرت و همكاران .....................................................................................................................       31  

5-9-2 مدل فورنير ..........................................................................................................................................        32  

1-5-9-2  عشق / علاقه ....................................................................................................................        35

2-5-9-2 ارتباط با خود ......................................................................................................................        35

3-5-9-2 وابستگي متقابل .................................................................................................................        36

4-5-9-2 تعهد ......................................................................................................................................        36

5-5-9-2 صميميت .............................................................................................................................        37

6-5-9-2 كيفيت شراكت برند ...........................................................................................................        37

10-2 تئوري اسناد .....................................................................................................................................................      38

1-10-2 مكان هندسي ....................................................................................................................................     39

2-10- 2 پايداري ...............................................................................................................................................    39

3-10-2 كنترل پذيري ......................................................................................................................................    39

11-2 اسنادهاي مشتريان در مواجه با قصور از خدمت .......................................................................................     40

1-11-2 اسناد مكان هندسي .........................................................................................................................     41

2-11-2 اسناد كنترل پذيري ..........................................................................................................................     42

3-11-2 اسناد پايداري .....................................................................................................................................     42

12-2 پاسخ هاي مشتريان به قصور از خدمت .......................................................................................................     44

1-12-2 پاسخ هاي احساسي .............................................................................................................................     44

2-12-2 پاسخ هاي شناختي ............................................................................................................................     44

2-12-3 پاسخ هاي رفتاري ...............................................................................................................................     44 

13-2 مقابله به مثل ....................................................................................................................................................     45

1-13-2 پيامدهاي مقابله به مثل ....................................................................................................................    45

14-2 نيات رفتاري .................................................................................................................................     46

1-14-2تبليغات دهان به دهان .......................................................................................................................    47

1-1-14-2 ارتباط تبليغات دهان به دهان و قصور از خدمت ......................................................    50

2-14-2 قصد خريد مجدد ................................................................................................................................    51

2-15 مدل مفهمومي ..................................................................................................................................................   52

1-15-2 تاثير كيفيت رابطه برند بر اسنادهاي علي .........................................................................   53

2-15-2 تاثير كيفيت رابطه برند بر پاسخ هاي احساسي .......................................................................     53

3-15-2 اثرات اسناد علي بر پاسخ عاطفي ...............................................................................................     54

4-15-2 اثرات پاسخ احساسي بر نيات رفتاري .........................................................................................     54

5-15-2 تاثيرات كيفيت رابطه برند بر نيات رفتاري ................................................................................     54

بخش دوم : پيشينه تحقيق

16-2 تحقيقات داخلي  .......................................................................................................................................      56

17-2 تحقيقات خارجي  .....................................................................................................................................      57

بخش سوم : سازمان مورد مطالعه

18-2 مركز تحقيقات و توسعه مديريت  ...............................................................................................     60

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

مقدمه ............................................................................................................................................       63

1-3 روش تحقيق .................................................................................................................................       63

1ـ1ـ3 نوع تحقيق بر مبناي هدف ..............................................................................................................      63

2ـ1ـ3 نوع تحقيق بر حسب روش  ..............................................................................................................      64

2-3 جامعه آماري ...................................................................................................................................................     64

3-3 نمونه آماري و روش نمونه گيري .....................................................................................................................     65

4-3 حجم نمونه .......................................................................................................................................................     65

5-3 روش هاي گرد آوري اطلاعات ..........................................................................................................................     66

1-5-3 منابع كتابخانه اي ...............................................................................................................................      66

2-5-3 پرسشنامه ............................................................................................................................................................      66

6-3 مقياس مورد استفاده ..........................................................................................................................................    67

7-3 روايي پرسشنامه  ................................................................................................................................................     68

8-3 پايايي پرسشنامه ................................................................................................................................................     68

9-3 روش تجزيه و تحليل داده ها ...........................................................................................................................     70

1-9-3 آمار توصيفي ......................................................................................................................................     70

2-9-3 آمار استنباطي .................................................................................................................................    70

1-2-9-3 آزمون آلفاي كرونباخ  ...........................................................................................     70

2-2-9-3 آزمون كولموگروف اسميرنوف .............................................................................    70

3-2-9-3 تحليل عاملي تاييدي ............................................................................................    70

4-2-9-3 مدل سازي معادلات ساختاري ..........................................................................    71

5-2-9-3 ضريب همبستگي ..................................................................................................     72

11-3 خلاصه فصل  ...................................................................................................................................................     72

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه  ...........................................................................................................................................................................     73

1-4 روش تجزيه و تحليل داده ها ..........................................................................................................................     73

2-4 آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي .........................................................................................     74

1-2-4 آمار توصيفي متغير جنسيت ...............................................................................................     74

2-2-4 آمار توصيفي متغير سن ......................................................................................................     75

3-2-4 آمار توصيفي متغير سطح تحصيلات ...................................................................................    76

3-4 آمار استنباطي .....................................................................................................................................    77

1-3-4 آزمون نرمال بودن داده‌ها ......................................................................................................    77

1-1-3-4 آزمون نرمال بودن ابعاد متغير كيفيت رابطه برند .............................................    78

2-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغير اسناد پايداري ............................................................    78

3-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغير اسناد كنترلي ....................................................................   79

4-1-3-4 آزمون نرمال بودن متغير پاسخگويي احساسي منفي ............................................   79

5 -1-3-4آزمون نرمال بودن متغير نيات رفتاري ....................................................................    80

2-3-4 همبستگي متغيرهاي تحقيق ..........................................................................................................    80

3-3-4 تحليل مدل‌يابي معادلات ساختاري ....................................................................................    82

1-3-3-4 مدل‌‌ اندازه‌گيري .................................................................................................    82

1-1-3-3-4 تحليل عاملي ابعاد متغير متغير كيفيت رابطه برند ............................    83

2-1-3-3-4  تحليل عاملي متغير اسناد پايداري ......................................................     87

3-1-3-3-4 تحليل عاملي متغير اسناد كنترلي  ..................................................    88

4-1-3-3-4 تحليل عاملي متغير پاسخگويي احساسي منفي ........................    90

5-1-3-3-4 تحليل عاملي متغير نيات رفتاري .............................................     92    

2-3-3-4 مدل ساختاري ...............................................................................................    94

4-3-4 آزمون فرضيات ............................................................................................................     96

4-4 اثرات مستقيم و غيرمستقيم  ...............................................................................................     99

5-4 خلاصه فصل  ....................................................................................................................    102

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه ........................................................................................................................................    103

1-5 نتيجه گيري  ......................................................................................................................    104

2-5 پيشنهادات  .........................................................................................................................    107

1-2-5 پيشنهاد مبتني بر فرضيه اول  ............................................................................................    109

2-2-5 پيشنهاد مبتني بر فرضيه دوم ................................................................................................    109

3-2-5 پيشنهاد مبتني بر فرضيه سوم ...............................................................................................    109

4-2-5 پيشنهاد مبتني بر فرضيه چهارم ............................................................................................    109

5-2-5 پيشنهاد مبتني بر فرضيه پنجم ..............................................................................................    110

6-2-5 پيشنهاد مبتني بر فرضيه ششم ...............................................................................................   110

7-2-5 پيشنهاد مبتني بر فرضيه هفتم .................................................................................................   110

3-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي ................................................................................................................   110

4-5 محدوديتهاي تحقيق  ...............................................................................................................................   111 

منابع و مآخذ ......................................................................................................................................................................     112

پيوست ها .............................................................................................................................................................................    120

قيمت محصول : 15000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه بررسي تاثير كيفيت رابطه برند بر نيات رفتاري مشتري پس از قصور از خدمت


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۶:۰۳ ] [ مهديان ]

بررسي تأثيرآموزش كنترل خشم بر ميزان تاب آوري؛ كيفيت زندگي و كاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان مقطع متوسطه

بررسي تأثيرآموزش كنترل خشم  بر ميزان تاب آوري؛ كيفيت زندگي و كاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان مقطع متوسطه

فرمت فايل : doc

حجم : 411

صفحات : 114

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

اطلاعات تحقيق:

در 114 صفحه ورد قابل ويرايش

داراي 5 فصل  :

كليات تحقيق

ادبيات و مباني نظري تحقيق

روش تحقيق

تجزيه و تحليل داده ها

بحث و نتيجه گيري

منابع درون متني : دارد

منابع پاياني داخلي و خارجي : دارد

فهرست مطالب : ندارد

بصورت كامل اصولي با رعايت تمام اصول

بخشهايي از متن:

چكيده

بيش از يك سوم جمعيت كشور ايران را نوجوانان زير 18 سال تشكيل مي دهند و شيوع خشم در اين سنين بالا است. از آنجا كه كودكان و نوجوانان آينده سازان كشور هستند و خشم وپرخاشگري مي تواند اثرات زيان آوري بر سلامت جسم و روان آنان داشته باشد، اين پژوهش با هدف تعيين ميزان تأثير بررسي آموزش كنترل خشم بر ميزان تاب، آوري؛ كيفيت زندگي و كاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان مقطع متوسطه انجام گرفته است. مطالعه به روش شبه تجربي انجام شد. جامعه آماري پژوهش، شامل تمامي دانش آموزان پايه اول مقطع متوسطه در سال1396بودند. به روش نمونه‌گيري خوشه اي جند مرحله اي، تعداد60 نفر به شيوه دردسترس  به عنوان نمونه انتخاب شدند(30نفرآزمايش و 30نفركنترل). براي گردآوري داده ها از 3 پرسشنامه استاندارد تاب آوري و پرسشنامه كيفيت زندگي و پرسشنامه رفتار ناسازگارانه استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحليل آزمون كوواريانس مورد تحليل قرار گرفت. يافته ‌ها نشان داد بين گروه آزمايش و كنترل در پس آزمون، تفاوت معني دار وجود دارد(p=0.001). همچنين بين گروه ها از لحاظ خرده مقياس‌هاي‌ تاب آوري، كيفيت زندگي و كاهش رفتار ناسازگارانه تفاوت معني دار يافت شد(p<0/05). به نظر مي رسد استفاده از آموزش مهارت هاي كنترل خشم، به خوبي توانسته است در افزايش تاب آوري ، كيفيت زندگي و  كاهش رفتارهاي ناسازگارانه آموزش ديدگان تأثير گذار باشد.

...

2ـ1ـ مقدمه:

در سال‌هاي اخير، رويكرد روان‌شناسي مثبت‌گرا هدف نهايي خود را شناسايي سازه‌ها و شيوه‌هايي مي‌داند كه بهزيستي و شادكامي انسان را به‌دنبال دارند. از اين‌رو، عواملي كه سبب سازگاري هرچه بيشتر آدمي با نيازها و تهديدهاي زندگي شوند، بنيادي‌ترين سازه‌هاي مورد پژوهش اين رويكرد به ‌شمار مي‌روند (ساماني و همكاران، 1386). در واقع قوانين شناختي را كه موجب اختلال در رفتار مي شود، تغيير مي دهد. با اين نگاه پرخاشگري رفتاري غيرقابل تغيير تلقي نمي شود و مي توان با اصلاح تفكرات و باورهاي شناختي غير منطقي و آموزش مهارت هاي رفتاري مناسب همچون مهارت كنترل خود، ابراز وجود، تنش زدائي و حل مسئله، سبك هاي غلط پاسخ دهي پرخاشگرانه مواجه شويم. درمانگران پيشرو شناختي- رفتاري، آلبرت اليس و آئورن بك هستند، كه هر دو در تأليفاتي به طور خاص بر روي خشم متمركز شده اند. به اعتقاد آنها، احساسات خشمگينانه به طور غير قابل تغييري همراه با افكار خشمگينانه است(سادوك[1] و سادوك، 2005). بنابراين، بايد تمركز بر توانايي مراجع جهت كنترل و تغيير رفتار وي صورت گيرد. گاهي تعصب هاي ايدئولوژيك و سياسي نيز در بعضي از نوجوانان منجر به بروز پرخاشگري مي شود. برخي از نوجوانان ممكن است به دليل عدم كنترل پدران و مادران بر رفتار و كردار آنان درصدد ارضاي لذت گرايي و كام جويي برآيند و از پرخاشگري براي دستيابي به اهدافشان استفاده كنند(ابوالمعالي، موسي زاده، 1391).


 

قيمت محصول : 40000 تومان

دانلود

برچسب تأثيرآموزش كنترل خشم ميزان تاب آوري كيفيت زندگي كاهش رفتار ناسازگارا


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۳:۵۹ ] [ مهديان ]

مباني نظري درمان شناختي رفتاري

مباني نظري درمان شناختي رفتاري

فرمت فايل : docx

حجم : 62

صفحات : 45

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

مباني نظري درمان شناختي رفتاري

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

مقدمه                                                                     

مباني نظري درمان شناختي رفتاري[1] بواسطه نتايج تعدادي از تحقيقات مهم تكامل يافته است.يكي از اولين عوامل موثر ،كارهاي پاولف و شرطي سازي كلاسيك بود.پاولف با همراه كردن هاي مكرر نشان داد كه چگونه پاسخ هاي طبيعي (مانندترشح بزاق)مي تواند با محرك هاي خاصي (مثل صداي زنگ )رابطه پيدا كنند.(شرطي شدن).اين تحقيق نشان داد كه پاسخ هاي هيجاني (مانند ترس)مي توانند توسط اتفاقات و موقعيت هاي خاص شرطي شوند.(پل استالارد[2]،ترجمه عليزاده،روحي،گودرزي،1389).

.............

اهميت درمان شناختي رفتاري

درمان شناختي رفتاري (CBT)، نوعي روان‌درماني است كه به بيماران كمك مي‌كند تا به درك افكار و احساساتي كه بر روي رفتارشان تأثير مي‌گذارد، نايل گردند. درمان شناختي رفتاري در حال حاضر براي درمان تعداد زيادي از اختلالات، از جمله هراس‌ها (فوبيا)، اعتياد، افسردگي و اضطراب به كار گرفته مي‌شود.

................

هدف درمان شناختي- رفتاري

هدف كلي درمان شناختي -رفتاري افزايش خودآگاهي ،تسهيل خودادراكي بهتر ،و بهبود خود كنترلي به وسيله ي رشد مناسب مهارت هاي شناختي و رفتاري است .درمان شناختي –رفتاري كمك مي كند تا افكار و باورهاي مخرب كه به طور بارزي

................

ويژگي هاي اصلي درمان شناختي-رفتاري

واژه هاي درمان شناختي –رفتاري براي توصيف دامنه اي از مداخله هاي درماني به كار مي رود،هر چند اين مداخله ها اغلب در بعضي از جنبه ها نقاط اشتراك هم دارند.كه به شرح زير مي باشد:

1-درمان شناختي –رفتاري از جنبه ي نظري

درمان شناختي –رفتاري براساس الگوهاي قابل آزمايش تجربي است كه هم بر مداخله و هم تمركز ماهيت مداخله بر منطبق تاكيد مي كند. درمان شناختي –رفتاري مداخل

..............

اصول درمان شناختي رفتاري 

فلسفه‌اي كه در پشت درمان شناختي رفتاري قرار دارد اين است كه افكار و احساسات ما نقش كليدي و بنيادي در رفتار ما دارند. براي مثال، فردي كه زمان زيادي را صرف فكر كردن به سوانح هوايي مي‌كند ممكن است رفته رفته از مسافرت‌هاي هوايي اجتناب كند. هدف درمان شناختي رفتاري آموزش اين نكته به بيماران است كه با وجودي كه آن‌ها نمي‌توانند بر تمام جنبه‌هاي دنياي پيرامونشان كنترل داشته باشند امّا مي‌توانند چگونگي تعبير و تفسير و پرداختن به چيزهايي كه در محيط‌شان وجود دارد را كنترل كنند. 

..........

انواع درمان شناختي رفتاري

 طبق تعريف انجمن درمان شناختي رفتاري انگلستان، «روان‌درماني شناختي رفتاري، محدوده‌اي از روش‌هاي درماني را در بر مي‌گيرد كه بر پايه مفاهيم و اصول برآمده از مدل‌هاي روان‌شناختي هيجانات و رفتارهاي انسان قرار دارند. اين روش‌ها شامل رويكردهاي درماني متنوعي براي اختلالات هيجاني مي‌باشند.

..............

مولفه‌هاي درمان شناختي رفتاري

 مردم غالباً افكار و احساساتي را تجربه مي‌كنند كه باعث تشديد يا تقويت باورهاي معيوب و نادرست در آنان مي‌گردد. چنين باورهايي مي‌تواند به رفتارهاي مشكل‌زا منجر گردد و جنبه‌هاي مختلف زندگي فرد شامل خانواده، روابط عاطفي

.............

كاربردهاي درمان شناختي رفتاري 

درمان شناختي رفتاري براي درمان طيف وسيعي از اختلالات، از جمله اضطراب، هراس‌ها، افسردگي، اعتياد و انواع رفتارهاي ناسازگارانه مورد استفاده قرار گرفته است. درمان شناختي رفتاري يكي از روش‌هاي درماني است كه بيشترين پژوهش‌ها را به خود اختصاص داده زيرا اين روش درماني بر هدف مشخصي تمركز دارد و نتايج آن نسبتاً به سادگي قابل ارزيابي است. 

...............

مفاهيم اصلي رويكرد شناختي رفتاري

افكار اتوماتيك:

بيشتر مردم از افكار اتوماتيك كه احساسات ناخوشايند يا ممنوعيت­هاي اتوماتيك ايجاد مي­كنند، خبر ندارند. اين افكار ماهيت كلامي يا تصويري نيز دارند. افراد با آموزش كافي، قادر به شناسايي آنها مي­شوند و مثل هر احساسي ديگر به سهولت قابل درك هستند( بك،1979). افكار اتوماتيك خصوصيات مشترك

.............

طرحواره­هاي شناختي:

به نظر بك(2004)، طرحواره به شيوه­اي كه مردم احساس و رفتار مي­كنند، تأثير مي­گذارد. طرحواره­هاي شناختي ادراك شخص از خود، ديگران، جهان و آينده، هدفها، سرگذشتها، اعتقادات و غيره هستند، اينكه

..................

قانون بندي­ها:

توجه به افكار اتوماتيك اين پرسش را در ذهن ايجاد مي­كند كه اصول تشكيل دهنده مضامين اين افكار چه چيزي هستند؟ همگوني

..................

رابطه شناخت با هيجانات:

هيجانات آدمي از نحوه نگرش و شناخت آدمي به وجود مي­آيد و از نظر عصب شناسي اين حقيقت روشن است كه قبل از تجربه هر اتفاقي، بايد آن را با ذهن خود دقيقاً مرور كرده، به آن معني داد. اگر درك آدمي از آنچه كه رخ مي­دهد درست باشد، هيجانات نيز طبيعي

...............

نظريه ساختار شخصيتي

براساس نظريه روان شناسي شناختي كلي[3] بشر جهان را از دريچه ساختتارهاي ذهني خود مي­بيند. ساختار عبارت است از مجموعه تفكراتي

...........

آسيب شناسي رواني

گرچه نظريه هاي آسيب شناسي رواني بك و اليس از نظر واژگان تفاوت دارند ولي از جنبه هاي بسيار مهمي همگرا هستند. بك به جاي عقايد نامعقول اليس ترجيح ميدهد از شناختهاي ناسازگارانه، نگرشهاي كژكار، يا در مورد افسردگي از فرضهاي دپرسوژنيك صحبت كند. خطاهاي شناختي ويژگي افكار اتوماتيك را دارند و بدون هرگونه دليل منطقي در ذهن جاري مي­گردند و به نظر بيمار منطقي بوده، در معرض عقل و منطق قرار نمي گيرند.

..............

اجزاء  مداخله شناختي رفتاري

 بطور كلي براي مداخله شناختي رفتاري مي­توان سه جزء در نظر گرفت: جنبه­هاي آموزشي، فنون شناختي و فنون رفتاري.

1- جنبه­هاي آموزشي[4] :

اين جنبه­ها شامل توضيح دادن مثلث شناختي[5] طرحواره­ها و اشتباه در منطق به مراجع است. در طول درمان

............

تكنيكهاي درمان در نظريه شناختي :

1-همسان سازي، بازشناسي اساس افكار خودآيند است.مراجع ممكن است هيچوقت از اين افكار خودآيند اگاه نباشد و ممكن است نقش خاص

.............

4-درمان گروهي: گروه درماني يك عمل براي مراجع در تئوري شناختي بك است كه در تعامل با ديگر افراد و افراد نزديك مي تواند مفيد باشد. مراجع احساس تنهايي و طرد شدن و متفاوت بودن نمي كند و اينها اموري هستند براي مواجهه مثبت كه در ميان آنها اتفاق مي افتد و به عنوان ماهيت مساله شناخته شده اند، مفيد است(بك ،ويشار، 2008).

.....................

سنجش در مداخله شناختي رفتاري

در شناخت درماني از همان آغاز و در طول درمان توجه خاصي به سنجش مشكلات و شناختهاي مراجعان ميشود تا درمانگر بتواند مشكلات مراجعان را دقيقاً مفهوم بندي كند و تشخيص دهد. سنجش نه تنها روي افكار و احساسات و رفتارهاي مراجع بلكه روي كارايي فنون درماني تمركز

...............

درمانگر پس از جمع­آوري داده­ها خصوصاً داده­هاي خام شامل افكار خودكار غالباً مضامين يا طرحواره­هاي شناختي را از اين داده­ها بيرون مي­كشد. گزارش داده­ها در هر جلسه به مراجع امكان ميدهد كه طرحواره­هاي شناختي ديگري را تدوين و نسبت به طرحواره­هاي قبلي بينش پيدا كند. در واقع، طرحواره­ها فرضيه­هايي هستند كه مراجع و مشاور پيوسته آنها را مي­آزمايند. پيشرفت را نيز در حين انجام تكاليف منزل، پركردن پرسشنامه­ها و گزارش افكار خودكار مي­توانيم بسنجيم. نشانه پيشرفت نيز كاهش تحريفهاي شناختي، مبارزه با افكار و كاهش احساسات و رفتارهاي منفي است(شارف، ترجمه فيروزبخت، 1387).

..................

منابع

منابع فارسي :

ابراهيمي ، سهيلا.(1379).بررسي رابطه گريز دختران 12 تا 18 سال شهر تهران با ميزان اعتماد بنفس آنها با مشكلات اجتماعي. رساله دكتري واحد علوم و تحقيقات تهران.

ابوالقاسمي، شهنام .(1382). اثر بخشي رفتار درماني شناختي ، دارويي و پلاسيبو در درمان اضطراب تعميم يافته. رساله دكتري واحد علوم و تحقيقات تهران.

...............

.................

 


Cognitive Behaviour Therapy1

Stallard Paul2

1 Kelly

Didactic aspccts1

Cognitive Triad  2

قيمت محصول : 23000 تومان

دانلود
برچسب

پيشينه نظري درمان شناختي رفتاري دانلود مباني نظري درمان شناختي رفتاري


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۳:۱۷ ] [ مهديان ]

پاورپوينت پنج طرح معماري (فعاليت و رفتار , روابط , سرانه ها , نسبت ها ,ضوابط و استانداردهاي مسكوني)

پاورپوينت پنج طرح معماري (فعاليت و رفتار , روابط , سرانه ها , نسبت ها ,ضوابط و استانداردهاي مسكوني)

فرمت فايل : pptx

حجم : 29984

صفحات : 102

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

پاورپوينت پنج طرح معماري (فعاليت و رفتار , روابط , سرانه ها , نسبت ها ,ضوابط و استانداردهاي مسكوني) همراه با منابع

 

فهرست

فعاليت و رفتار

روابط

سرانه ها

نسبت ها

ضوابط و استانداردهاي مسكوني

منابع و مآخذ

 

فعاليت و رفتار

تعريف

شناسايي مخاطب

فعاليت

رفتار خانوار سنتي ايراني

آشنايي با چند مفهوم

رفتارهاي خانوار امروزي

قياس فضايي بر اساس رفتارهاي گذشته و حال

نتيجه و پيشنهاد

 

روابط

ورودي

غذاخوري

عنصر واسط در حوزه خصوص

حمام

خواب

 

سرانه ها

مجموع فضاهاي ارتباطي داخلي مسكن و فضاي ورودي بر حسب بعد خانوار:

 

نسبت ها

مسكوني

1. خدماتي

2. عمومي

3. خصوصي

 

ضوابط و استانداردهاي مسكوني

پاركينگ

پلكان

در و پنجره

ورودي

فضاهاي بهداشتي

آشپزخانه

نشيمن

خواب

انعطاف پذيري در مسكن

نمونه هاي تطبيقي

 

منابع و مآخذ

 

 

 

 

 

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود

برچسب طرح 5 طرح معماري 5 رفتار و فعاليت 105 اسلايد پنج طرح معماري طرح معماري طرح معماري5 رفتار و فعاليت 105 اسلايد فعاليت و رفتار روابط سرانه ها نسبت ها ضوابط و استانداردهاي مسكوني پاورپوينت پنج طرح معماري پاورپوينت پنج طرح معماري (فعاليت و رفتار روابط سرانه ها نسبت ها ضوابط و استانداردهاي مسكوني) ورودي غذاخور


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۲:۴۶ ] [ مهديان ]

مقاله جايگاه حقوق گردشگران خارجي از نگاه اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران

مقاله جايگاه حقوق گردشگران خارجي از نگاه اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 37

صفحات : 22

گروه : فايل

توضيحات محصول :

مقاله جايگاه حقوق گردشگران خارجي از نگاه اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران

       چكيده:

     در مقاله حاضر جايگاه حقوقي گردشگران خارجي از نگاه اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است.امروزه توجه به مقررات حقوقي يكي از عوامل اساسي در توسعه صنعت گردشگري است. براين اساس از همان ابتدا، توجه ابعاد حقوقي مسئله مورد توجه دست­اندر كاران عرصه گردشگري بوده است. قانونمداري مبتني بر تدوين قوانين و مقرراتي است كه وظايف و حقوق دوسويه گردشگران و جامعه ميزبان را روشن مي­نمايد و هدف آن سامان­بخشي به فعاليت­هاي عرصه گردشگري در جهتي پايدار است.

كشور ايران با سابقه ديرينه تاريخي، براي اولين بار با تاسيس  اداره امور گردشگري در وزارت كشور، امكاناتي را براي توسعه و گسترش اين صنعت فراهم ساخت. با تاسيس وزارت اطلاعات و گردشگري در سال 1353، اقدامات در عرصه گردشگري جدي­تر شد و آيين­نامه اجرايي آن تصويب شد.در نگاه و انديشه دين اسلام نيز همواره بر مودت و دوستي با بيگانه(گردشگران يا غيره)، در قالب آيات و روايات متعدد تاكيد شده است. در اين مقاله ضمن تحليل و تشريح پيشينه و خاستگاه گردشگري، جايگاه حقوقي آن از نگاه اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران، تبيين مي­گردد.روش اين پژوهش مبتني بر روش توصيفي-تحليلي و مطالعات اسنادي و كتابخانه­اي است.نتيجه بررسي­هاي صورت گرفته، نشان مي­دهد كه قوانين كشور از يك ضعف عميق در رابطه با قوانين گردشگري رنج ميبرد وكمبودهاي خاصي بويژه فقدان يك كد اخلاق گردشگري در چهره گردشگري كشورمان نمايان گشته است. و لذا تدوين قوانين پويا و در ارتباط با خواست و آسايش گردشگر و البته با توجه به شرايط فرهنگي كشور امري حياتي است.

 

 

واژگان كليدي: گردشگري ، قانون، اسلام ،حقوق گردشگران،جمهوري اسلامي ايران

مقدمه:

        گردشگري به عنوان صنعت نوظهور عصر جديد به يكي از اركان اصلي اقتصاد تجاري جهان تبديل شده است.امروزه از گردشگري به عنوان صنعت بدون دود كه هم علت و هم پيامدي در روند جهاني شدن است ياد مي­شود(Mow forth & Muny,2003:p8)،چنانكه بسياري از برنامه­ريزان و سياست گذاران توسعه نيز از صنعت گردشگري به عنوان ركن اصلي توسعه پايدار ياد مي­كنند(افتخاري و مهدوي،1:1384).علاوه بر بعد مادي، گردشگري در ساخت جهاني سرشار از صلح و صفا بسيار مفيد و موثر است.سيروسفر انسان­ها به نقاط مختلف دنيا موجب انس و الفت ملت­ها مي­شود و به مردم جهان مي­فهماند كه به رغم تفاوت­هاي فرهنگي و نژادي، مي­توانند در بسياري از جنبه­هاي زندگي، هماهنگ و متحد باشند.با اين تفاسير مداخله دولت در امور جهانگردي امري انكار ناپذير است و بهره­برداري پايدار از تمام ظرفيت­هاي گردشگري تنها در سايه قواعد اصولي و قانوني امكان­پذير است.به عبارتي صنعت گردشگري بدون مداخله دولت­ها قادر به بقاي خود نيست، زيرا تنها دولت­ها هستند كه توان تامين ثبات ،امنيت و مهمتر از همه وضع قوانيني در رابطه با حقوق گردشگران را دارا مي­باشند(بنادرويش،23:1382).بنابراين امروزه حكومت علاوه بر مسئوليت­هاي گذشته، مسئوليتي جديد را بر عهده دارد كه از آن با عنوان "جهانگردي" ياد مي­شود(هال كالين و جنكينز،15:1383).

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود
برچسب

مقاله جايگاه حقوق گردشگران خارجي از نگاه اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران مقاله جايگاه حقوق گردشگران خارجي حقوق گردشگران خارجي از نگاه اسلام


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۲:۰۹ ] [ مهديان ]
ناگفته هاي بيت كومين

بهترين سايت كليكي كسب در آمد چرا بيت كومين اسكم نيست ؟ سود دهي بيت كومين از چندمين ماه شروع مي شود؟

دانلود ناگفته هاي بيت كومين

بيت كومين  bitcomine
دسته بندي فايلهاي با ارزش ساير رشته ها
فرمت فايل doc
حجم فايل 1888 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 15

چرا بيت كومين اسكم نيست ؟

چرا برخي مي گويند بيت كومين اسكم است؟

آيا با بيت كومين بعد از يك سال به يك بيت كوئين خواهم رسيد؟ آري

چگونه در بيت كومين عضو شويم؟

آموزش ثبت نام در بيت كومين ؟

چگونه با بيت كومين كار كنم؟

چگونه در بيت كومين به بهترين روش درآمد كسب كنم ؟

كار با open box  چگونه است و به چه روشي از آن در آمد كسب كنيم  ؟

كار با mine  چگونه است و چگونه از ان كسب در امد كنيم ؟

آيا بايد معدنچي را در بيت كومين استخدام كنيم؟

آيا بايد وضعيت خود را در سايت ارتقا دهيم ؟ چه منفعتي دارد ؟

چگونه حق برداشت خواهيم داشت ؟

وقتي برداشت من به 0.008 مي رسد هر بار كليك برداشت مي زنم تراز منفي است ؛ چيكاري بايد انجام دهم ؟

چه كاري انجام دهم تا ترازم مثبت شود ؟

روش پرداخت در اين سايت چگونه است؟

سود دهي بيت كومين از چندمين ماه شروع مي شود؟

 

دانلود ناگفته هاي بيت كومين


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۰:۲۱ ] [ مهديان ]
در افراد چاق‌ مصرف كننده داروهاي‌ مقلد سمپاتيك‌ رژيم‌ غذايي‌ آنها بايستي‌ به‌ نحوي‌ تنظيم‌ گردد كه‌ كليه مواد مغذي‌ ضروري‌ را به‌ ميزان‌ كافي‌ دريافت‌ نمايند و فقط‌ ميزان‌ كالري‌ دريافتي‌ آنها كاهش‌ يافته ‌باشد در اين‌ صورت‌ اين‌ بيماران‌ در دوره كاهش وزن دچار كمبود دريافت‌ مواد مغذي‌ ضروري‌ نخواهند شد ***داروهاي‌ مقلد سمپاتيك‌ بويژه‌ دكستروام
دسته بندي پزشكي
بازديد ها 96
فرمت فايل ppt
حجم فايل 3959 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 236
اثرات داروها بر روي‌ وضعيت‌ تغديه‌اي‌ افراد

فروشنده فايل

كد كاربري 1313
كاربر

در افراد چاق‌ مصرف كننده داروهاي‌ مقلد سمپاتيك‌ رژيم‌ غذايي‌ آنها بايستي‌ به‌ نحوي‌ تنظيم‌ گردد كه‌ كليه مواد مغذي‌ ضروري‌ را به‌ ميزان‌ كافي‌ دريافت‌ نمايند و فقط‌ ميزان‌ كالري‌ دريافتي‌ آنها كاهش‌ يافته ‌باشد. در اين‌ صورت‌ اين‌ بيماران‌ در دوره كاهش وزن دچار كمبود دريافت‌ مواد مغذي‌ ضروري‌ نخواهند شد.

***داروهاي‌ مقلد سمپاتيك‌ بويژه‌ دكستروامفتامين‌Dextroamphetamine و متيل‌فنيدات‌ در كودكان‌ مبتلا به‌ سندرم‌ اختلال‌ در توجه‌ همراه‌ با فعاليت‌ بيش‌ از حد ‌ (Attention-Deficit , Hyperkinetic Syndrome) نيز تجويز مي‌شوند و مؤثر مي‌باشند


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۴ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۷:۳۵ ] [ مهديان ]

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۱:۳۰ ] [ مهديان ]

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۱:۰۴ ] [ مهديان ]

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۰۰:۴۲ ] [ مهديان ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب