پژوهش دانشگاهي
 
نويسندگان
مطالب تصادفی
لینک دوستان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 13
دیروز : 5
افراد آنلاین : 1
همه : 7830
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است

پايان نامه اثر بازاريابي دروني، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني بر بازارگرايي بانكهاي تخصصي

پايان نامه اثر بازاريابي دروني، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني بر بازارگرايي بانكهاي تخصصي

فرمت فايل : doc

حجم : 3286

صفحات : 203

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پايان نامه اثر بازاريابي دروني، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني بر بازارگرايي بانكهاي تخصصي

چكيده 

موفقيت سازمان هاي خدماتي در راستاي فعاليتهاي بازارگرايي مستلزم اين است كه تعهد كاركنان تضمين شود. يكي از راه هاي دستيابي به چنين تعهدي، اجراي برنامه هاي بازاريابي داخلي است. با توجه به اهميت بازاريابي داخلي و بازارگرايي پژوهش حاضر تلاش دارد تا رابطه بين دو متغير را با توجه به نقش واسطه اي تعهد و رفتار شهروندي سازماني مورد بررسي قرار دهد و به اين سوال كه عواملي همچون بازاريابي داخلي، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني تا چه اندازه بر موفقيت بازارگرايي تاثيرگذار است؟پاسخ دهد. در اين راستا  118 نفر از كاركنان بانك توسعه تعاون استان اصفهان نيز به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. داده هاي مورد نياز از طريق ابزار پرسشنامه (چهار پرسشنامه بازاريابي داخلي فورمن و ماني (1995)، تعهدسازماني آلن و مي ير (1991)، رفتار شهروندي اورگان و كانوسكي(1996) و بازارگرايي نارور و اسلاتر (1990)) جمع آوري گرديد. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با استفاده از نظرات تخصصي اساتيد و پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از روش محاسبه آلفاي كرونباخ مورد تأييد قرار گرفت. داده هاي جمع آوري شده از طريق دو نرم افزار SPSS19 و  Lisrel 8 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل از اين تجزيه و تحليل نيز بيانگر رابطه مثبت و مستقيم بازاريابي داخلي با تعهد و رفتار شهروندي، و تعهد و رفتارشهروندي با بازارگرايي بود. همچنين رابطه بين بازاريابي داخلي و بازارگرايي- تعهد و رفتارشهروندي- و نقش ميانجي گري متغير تعهد و رفتار شهروندي در رابطه بين بازاريابي داخلي و بازارگرايي مورد تائيد قرار نگرفت. 

واژگان كليدي: بازارگرايي، بازاريابي داخلي، تعهد سازماني، رفتار شهروندي، بانكهاي تجاري

مقدمه :

دنياي كنوني با شتاب فزاينده‌اي در حال صنعتي شدن است. اين امر ضرورت نوآوري، انعطاف‌پذيري، بهره‌وري و پاسخگويي را براي بقا و موفقيت سازمانها بيشتر مي‌‌كند. يكي از كليدهاي موفقيت در بازارهاي رقابتي اين است كه برنامه هاي بازاريابي خلاق را به كار گيريم تا اينكه نيازهاي مشتريان و گرايشهاي بازار را در هر لحظه مشاهده نماييم (Kohli and Jaworski, 1990). از طرف ديگر، روانشناسان تأكيد دارند كاركنان سازمانها بايد فراتر از وظايف رسمي خود عمل كنند. با توجه به تعامل فراوان و رو در رو، با مشتري، و همچنين ماهيت خدمات، اين مفهوم در بخشهاي خدماتي اهميت بيشتري دارد (Garg and Rastogi, 2006). از اين رو «رفتار شهروندي سازماني[1]» و «تعهد سازماني[2]» بعنوان مهارتهايي شناخته مي شوند كه مي‌توانند به كاركنان در اين راه كمك كنند.

[1] Organizational Citizenship Behavior 

[2] Organizational Commitment

 

 

بازاريابي داخلي  

تعريف نظري :  بازاريابي دروني يك استراتژي و يك برنامه بازاريابي در ارتباط با كاركنان و توسعه پتانسيل آن ها و همچنين پاداش هاي انگيزشي به آن هايي كه خدمات ، عالي را به مشتريان پيشنهاد مي دهند، است (Gounaris, 2006). بازاريابي دروني، فرآيند شروع، حفظ و توسعه روابط ميان كاركنان، مديران و سازمان براي هدف ايجاد ارزش والاتر براي مشتريان است (Subramaniam, 2007). بازاريابي دروني، مركزي براي فراهم آوردن خدمات باكيفيت و پيش زمينه اي براي يك بازاريابي خارجي اثربخش است (Hui Yang, 2010).

تعريف عملياتي : منظور از بازاريابي داخلي در اين تحقيق، ميانگين نمرات كسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 14 پرسشنامه ميباشد.

سيستم پاداش دهي

تعريف نظري:  پاداش در واقع وسيله اي است كه با استفاده از آن سازمان از كاركنان خود به علت شايستگي آن سپاسگزاري مي كند و با اين قدر شناسي و اداي احترام آن را به ادامه ي كار خود تشويق مي كند . ( سعادت، 1386: 253).

تعريف عملياتي: منظور از سيستم پاداش دهي در اين تحقيق ميانگين نمرات كسب شده از پاسخ به سوالات 6 تا 9 مي باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                          صفحه

فصل اول : كليات تحقيق

 

1-1) مقدمه  .............................................................................................................................................................................................

2

1-2) بيان مساله ......................................................................................................................................................................................

3

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق  ............................................................................................................................................................

6

1-4) اهداف تحقيق   ..............................................................................................................................................................................

8

 1-5) چارچوب نظري   .........................................................................................................................................................................

9

1-6) فرضيات تحقيق...............................................................................................................................................................................

10

1-7)تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي تحقيق ..............................................................................................................................

11

1-8)قلمرو تحقيق....................................................................................................................................................................................

20

1-8-1) قلمرو موضوعي ........................................................................................................................................................................

20

1-8-2) قلمرو مكاني ...............................................................................................................................................................................

20

1-8-3) قلمرو زماني ...............................................................................................................................................................................

20

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

 

2) مقدمه ................................................................................................................................................................................................

22

بخش اول : بازاريابي داخلي

 

2-1) بازاريابي ........................................................................................................................................................................................

24

2-2) فرآيند بازاريابي ...........................................................................................................................................................................

25

مرحله اول : درك بازار و نيازهاي مشتري ...............................................................................................................................

25

ü      نيازها، خواسته ها، تقاضا ها  ................................................................................................................................................

26

ü      پيشنهادهاي بازاريابي  ..........................................................................................................................................................

26

ü      ارزش و رضايت  ......................................................................................................................................................................

26

ü      تبادل و ارتباط .........................................................................................................................................................................

27

ü      بازار ............................................................................................................................................................................................

27

مرحله دوم: طراحي استراتژي بازاريابي بر اساس مشتري ....................................................................................................

28

ü      انتخاب مشتري براي خدمتگذاري ......................................................................................................................................

28

ü      انتخاب  طرح ارزش ...............................................................................................................................................................

28

مرحله سوم: ايجاد يك  استراتژي بازاريابي ..............................................................................................................................

29

مرحله چهارم: ايجاد رابطه سودمند با مشتري  .......................................................................................................................

31

مرحله پنجم: كسب ارزش از مشتريان  ....................................................................................................................................

31

2-3) بازاريابي كل نگر  ........................................................................................................................................................................

32

2-4) بازاريابي داخلي  ..........................................................................................................................................................................

33

2-5) تعريف و مفهوم سازي بازاريابي داخلي  .................................................................................................................................

34

2-6) ضرورت بازاريابي داخلي ............................................................................................................................................................

36

2-7) عناصر بازاريابي داخلي ...............................................................................................................................................................

37

2-8) مدل­هاي بازاريابي دروني ..........................................................................................................................................................

39

2-8-1) مدل بازاريابي دروني كاتلر و آرمسترانگ ..........................................................................................................................

39

2-8-2) مدل بازاريابي دروني فورمن و ماني  .................................................................................................................................

41

ü      بازاريابي دروني نوع اول  .......................................................................................................................................................

42

ü      بازاريابي دروني نوع دوم ........................................................................................................................................................

43

ü      بازاريابي دروني نوع سوم .......................................................................................................................................................

43

ü      بازاريابي دروني نوع چهارم  ..................................................................................................................................................

43

2-8-3) مدل بازاريابي دروني بري ....................................................................................................................................................

44

2-8-4) مدل بازاريابي دروني گرونروس  .........................................................................................................................................

45

2-8-5)  مدل بازاريابي دروني احمد و رفيق ..................................................................................................................................

46

2-9) بازاريابي دروني و مزيت رقابتي ...............................................................................................................................................

48

بخش دوم: بازارگرايي

 

2-10) مفهوم بازارگرايي  ....................................................................................................................................................................

51

2-11) ديدگاه هاي حاكم بر بازارگرايي ...........................................................................................................................................

54

2-11-1) ديدگاه تصميم گيري شاپيرو و گلازر .............................................................................................................................

55

2-11-2) ديدگاه بازارگرايي رفتاري كوهلي و جاورسكي .............................................................................................................

56

2-11-3) ديدگاه بازارگرايي فرهنگي نارور و اسلاتر  ....................................................................................................................

57

2-11-4) ديدگاه بازاريابي استراتژيك روكرت  ..............................................................................................................................

59

2-11-5) ديدگاه مشتري گرايي دشپنده ........................................................................................................................................

60

بخش سوم: تعهد سازماني

 

2-12) تعهد سازماني  ..........................................................................................................................................................................

61

2-13) سير تحول مفهوم تعهد سازماني ..........................................................................................................................................

62

2-13-1) دوره تاريخي اوليه: تعهد به عنوان شروط جانبي   ......................................................................................................

62

2-13-2) دوره تاريخي مياني: نگرش وابستگي روانشناختي  .....................................................................................................

63

2-13-3) دوره تاريخي سوم: نگرش هاي چند بعدي  .................................................................................................................

63

2-14) فرايند ايجاد تعهد سازماني ....................................................................................................................................................

64

2-15) الگوهاي تعهد  ..........................................................................................................................................................................

65

2-15-1) الگوي ماير و آلن  ...............................................................................................................................................................

65

2-15-2) الگوي توسعه تعهد مودي و ديگران ................................................................................................................................

66

2-15-3)  الگوي پنلي وگولد  ...........................................................................................................................................................

67

2-15-4) الگوي مارش و ماناري .......................................................................................................................................................

68

2-16) پيامدهاي تعهد سازماني ........................................................................................................................................................

68

بخش چهارم: رفتار شهروندي سازماني

 

2-17) مفهوم رفتار شهروندي  ..........................................................................................................................................................

70

2-18)  رويكردهاي موجود در تعاريف .............................................................................................................................................

71

ü      رفتارهاي در نقش و فرانقش ................................................................................................................................................

71

ü      تمام رفتارهاي مثبت در داخل سازمان...............................................................................................................................

72

2-19) ابعاد رفتار شهروندي سازماني ...............................................................................................................................................

73

2-19-1) ابعاد رفتار شهروندي گراهام  ...........................................................................................................................................

73

2-19-2) ابعاد رفتار شهروندي ارگان ...............................................................................................................................................

74

2-19-3) ابعاد رفتار شهروندي پادساكف ........................................................................................................................................

76

2-19-4) ابعاد رفتار شهروندي بولينو و همكاران ..........................................................................................................................

76

2-19-5) ابعاد رفتار شهروندي بورمن و همكاران .........................................................................................................................

77

2-19-6) ابعاد رفتار شهروندي فارح و همكاران ............................................................................................................................

77

2-19-7) ابعاد رفتار شهروندي اسپكتور و فوكس .........................................................................................................................

78


2-19-8) ابعاد رفتار شهروندي بورمن و كلمن  .............................................................................................................................

79

2-20) عوامل تأثير گذار بر رفتار شهروندي سازماني  ..................................................................................................................

79

2-21) پيامدها و نتايج  رفتار شهروندي سازماني ..........................................................................................................................

81

2-22)   سياست هاي تشويقي رفتار شهروندي .............................................................................................................................

83

2-23) پيشينه تحقيق   ......................................................................................................................................................................

86

الف) مطالعات انجام شده در داخل كشور  .......................................................................................................................................

86

ب) مطالعات انجام شده در خارج از كشور  .....................................................................................................................................

88

2-24) خلاصه فصل  ............................................................................................................................................................................

92

 

 

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

 

3-1) مقدمه ............................................................................................................................................................................................

94

3-2)روش تحقيق ..................................................................................................................................................................................

95

3-3)جامعه و نمونه آماري ..................................................................................................................................................................

95

3-4)روش ها و ابزار جمع آوري داده ها ..........................................................................................................................................

96

3-4-1) روش جمع آوري داده ها  ...................................................................................................................................................

96

3-5) روايي و پايايي ابزار گردآوري داده ها  .................................................................................................................................

98

3-5-1)روايي ابزار گردآوري داده ها ..............................................................................................................................................

98

3-5-2) پايايي ابزار گردآوري داده ها ............................................................................................................................................

99

3-6) روش تجزيه و تحليل داده ها ..................................................................................................................................................

100

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

 


4-1) مقدمه ...........................................................................................................................................................................................

103

4-2) توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي ......................................................................................................................................

104

4-2-1) جنسيت پاسخگويان  ............................................................................................................................................................

104

4-2-2) سن پاسخگويان   ..................................................................................................................................................................

105

4-2-3) ميزان تحصيلات پاسخگويان  .............................................................................................................................................

106

4-3) توصيف متغيرهاي مستقل تحقيق  ........................................................................................................................................

107

4-3-1) توصيف متغير بازاريابي داخلي ...........................................................................................................................................

107

4-3-2) توصيف متغير توسعه كاركنان ............................................................................................................................................

108

4-3-3) توصيف متغير سيستم پاداش دهي ...................................................................................................................................

109

4-3-4) توصيف متغير ارائه چشم انداز  ..........................................................................................................................................

110

4-4) توصيف متغيرهاي وابسته پژوهش  ........................................................................................................................................

111

4-4-1) توصيف  متغير بازارگرايي ...................................................................................................................................................

111

4-4-2) توصيف متغير مشتري گرايي ............................................................................................................................................

112

4-4-3) توصيف متغير رقيب گرايي .................................................................................................................................................

113

4-4-4) توصيف متغير هماهنگي بين وظيفه اي  ........................................................................................................................

114

4-5) توصيف متغيرهاي ميانجي پژوهش  .....................................................................................................................................

115

4-5-1) توصيف متغير رفتار شهروندي سازماني   .......................................................................................................................

115

4-5-2) توصيف متغير وظيفه شناسي ............................................................................................................................................

116

4-5-3) توصيف متغير نوع دوستي ..................................................................................................................................................

117

4-5-4) توصيف متغير فضيلت مدني ..............................................................................................................................................

118

4-5-5) توصيف متغير جوانمردي  ..................................................................................................................................................

119

4-5-6) توصيف متغير احترام و تكريم  ..........................................................................................................................................

120

4-5-7) توصيف متغير تعهد سازماني .............................................................................................................................................

121

4-5-8) توصيف متغير تعهد عاطفي ...............................................................................................................................................

122

4-5-9) توصيف متغير تعهد مستمر ...............................................................................................................................................

123

4-5-10) توصيف متغير تعهد هنجاري ............................................................................................................................................

124

4-6) تحليل عاملي تائيدي براي مدل هاي اندازه گيري هر كدام از متغيرهاي مكنون تحقيق  .........................................

125

4-7) آزمون مدل و فرضيه هاي پژوهش .........................................................................................................................................

130

4-7-1) مدل ساختاري تحقيق در حالت برآورد   .........................................................................................................................

130

4-7-2) مدل ساختاري در حالت استاندارد ....................................................................................................................................

131

4-7-3) مدل ساختاري در حالت معني داري ................................................................................................................................

132

4-7-4) آزمون فرضيه هاي پژوهش  ...............................................................................................................................................

133

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

 

5-1) مقدمه ............................................................................................................................................................................................

137

5-2) نتايج آمار توصيفي ......................................................................................................................................................................

138

5-2-1) يافته هاي توصيفي ................................................................................................................................................................

138

5-3) آمار استنباطي ... .........................................................................................................................................................................

143

بررسي فرضيه اصلي  .... .......................................................................................................................................................................

143

بررسي فرضيه فرعي اول ......................................................................................................................................................................

144

بررسي فرضيه فرعي دوم ......................................................................................................................................................................

144

بررسي فرضيه فرعي سوم .....................................................................................................................................................................

145

بررسي فرضيه فرعي چهارم .................................................................................................................................................................

145

بر
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۷:۴۹ ] [ مهديان ]

پايان نامه مدلي براي خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌هاي استراتژيك درموسسات خدمات مالي (در صنعت بيمه و بانك)

پايان نامه مدلي براي خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌هاي استراتژيك درموسسات خدمات مالي (در صنعت بيمه و بانك)

فرمت فايل : doc

حجم : 2660

صفحات : 217

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پايان نامه مدلي براي خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌هاي استراتژيك درموسسات خدمات مالي (در صنعت بيمه و بانك)

چكيده

بيان مساله هدف از انجام اين پژوهش طراحي الگوي ژنريك شراكت استراتژيك در صنعت بانك و بيمه مبتني بر فرايند خلق و تخصيص ارزش بوده است. مساله اصلي در اين انجام اين تحقيق نيز وجود تشديد روز افزون در فضاي رقابتي و اعمال تحريم‌هاي بين المللي بوده كه در نهايت توجه به شراكت‌هاي استراتژيك بين مؤسسات خدمات مالي بويژه در حوزه صنعت بيمه و بانكداري آنهم با استفاده از روش‌ها، فناوري‌ها و ابتكارات جديد را لازم و مفيد نموده است.

روش تحقيق با در نظر گرفتن موارد فوق­الذكر اين تحقيق با بهره­گيري از رويكرد توسعه­اي-كاربردي، استراتژي­هاي همبستگي و پيمايشي را دنبال نموده و با جهت­گيري آزمون فرضيه،  هم از جنبه توصيفي و هم از ديدگاه استنباطي به تحليل يافته­هاي حاصل از پرسشنامه مي­پردازد. در اين مقاله ضمن مرور بسترهاي نظري و متدولوژي­هاي نوين در عرصه مطالعه شراكت استراتژيك در حوزه بانك و بيمه، زواياي دستيابي به عملكرد سازماني برتر نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل دقيق قرار گرفته و در نهايت الگوي ژنريك شراكت استراتژيك مبتني بر فرايند خلق و تخصيص ارزش ارائه گرديد.

نتايج تحقيق با بهره­گيري از تحليل عاملي تاييدي و تحليل مسير و تحليل فرضيه­هاي پژوهش، نتايج بدست آمده حاكي از عدم ارتباط ميان متغيرهاي مداخله گر بر روي رابطه ميان شراكت استراتژيك و تخصيص ارزش است. اين در حالي است كه مولفه­هاي قالب در بحث شراكت استراتژيك اثرات مثبت و معني­داري بر عملكرد سازمان­ها داشته­اند. 

واژگان كليدي: شراكت استراتژيك، فرايند خلق و تخصيص ارزش، صنعت بانك و بيمه، عملكرد سازماني

مقدمه

در حال حاضر موفقيت در محيط بازرگاني جهاني مستلزم داشتن سازمان­هايي با ساختارهايي نو همراه با طرز تفكر مديريتي كاملاً متمايز است زيرا فشارهاي جهاني بنگاه­هاي بزرگ جهان را وادار به تجديدنظر در مورد راهبردهاي سنتي جهاني خود كرده است و اين واقعيت آنها را در معرض دگرگوني دائمي قرار داده است، در اين شرايط تعدادي از بنگاه­ها كامياب و جمعي ديگر براي بقا در حال تلاش بوده اند (رحمان سرشت،1386). طي دهه گذشته، شركت­ها از تمام صنايع و تمام دنيا نوعي از شراكت­هاي استراتژيك را جهت تكميل نقاط قوت و افزايش ميزان رقابت پذيري خود در بازاهاي داخلي و بين المللي برگزيده­اند (تامپسون و استريكلند[1]، 2005). امروزه استفاده از اين انواع مختلف اين مشاركت­ها رونق زيادي يافته است زيرا شركت­ها بدين وسيله مي‌توانند بر شبكه­هاي فعاليت، ارتباطات و شبكه­هاي رايانه اي خود را بيفزايند (ديويد،1997). بسياري از شركت­ها دريافته اند كه اين همكاري­ها به منظور مديريت ريسك در بازارهاي نامطمئن، تسهيم هزينه­هاي بسيار زياد سرمايه گذاري و تزريق نوعي روحيه كارآفريني براي كسب­وكارهايي كه در دوران بلوغ خود به سر مي‌برند بسيار مفيد هستند (بمفورد، ارنست و فوبيني[2]، 2004). شركت­ها اغلب با تصميمات دشوار در مورد تعيين حيطه فعاليت­هايي رو به رو هستند كه بايد در داخل خود انجام دهند و اين كه آيا اين فعاليت­ها را به تنهايي و به عنوان يك كار مخاطره­آميز، منفردانه انجام دهند يا به طور مشترك با همكاري يك يا چند شريك به انجام رسانند (شيلينگ،2008). ارزيابي همزمان محيط خارج و سيماي شركت امكان شناسايي دامنه­اي از فرصت­هاي تعاملي جذاب را براي شركت فراهم مي‌سازد، ا


[1] Thompson and Strickland[2] Bamford, Ernst and Fubini

بخشي از متن

-   شراكت استراتژيك: توافقات همكاري خلاقانه اختياري و داوطلبانه بين شركت­ها به منظور انجام مبادلات- تسهيم، توسعه و هم افزايي منابع به صورت مشترك يا توانمندي­ها در زمينه اهداف شراكتي مي باشد (گولاتي[1]، 2007 و هاريگان[2]، 1985).

-    ارزش: به كيفيت عملكرد در نحوه كاركرد و يا قالب­هاي نوآوران كه سازمان­ها در ارتباط با نيازشان مد نظر قرار مي­دهند كه عبارت است از روش­ها، فناوري­ها و ابتكارات جديدي كه در راستاي ايجاد مزيت رقابتي توسط سازمان­ها مي­باشد (هوريتز، 1382).

-   خلق ارزش: خلق ارزش ناشي از شراكت­ها بوده و تسهيم و به اشتراك گذاشتن منابع و توانمندي­ها مي­تواند منجر به خلق ارزش در شراكت­ها شود و آن بستگي به شدت و قدرت رابطه بين شركاء تعهد نسبي شركاء به اين شراكت به ويژه در قبال ساير شراكت­ها و سطح تراكم شبكه­اي شراكت­هايي كه اين شراكت ويژه را احاطه نموده­اند دارد (هوريتز، 1382).

-   تخصيص ارزش: ناشي از بازي همكاري و چانه زني بين شركاء است كه به صورت همزمان هم در شبكه شراكتي همكاري مي­كنند و هم به منظور تخصيص ارزش رقابت مي­كنند مي­باشد (ليپمن و روملت[3]، 2003).

 

[1] Gulati[2] Harrigan[3] lippman & Rumelt

فهرست مطالب

فهرست مطالب                                   ‌ط

فهرست جداول        ‌                            ص

فهرست نمودارها                                ‌ر

فهرست اشكال                                    ‌ش

1 فصل اول: كليات تحقيق... 2

1.1 مقدمه                2

1.2 بيان مساله   4

1.3 سؤالات اصلي تحقيق... 8

1.4 ضرورت انجام تحقيق... 9

1.5 اهداف تحقيق    11

1.5.1 هدف اصلي تحقيق... 11

1.5.2 اهداف فرعي تحقيق... 11

1.6  روش تحقيق    11

1.7  قلمرو تحقيق    12

1.8  جامعه و نمونه آماري... 12

1.9  روش نمونه­گيري... 13

1.10 ابزارجمع آوري اطلاعات... 13

1.11 شيوه تجزيه و تحليل داده‌ها 14

1.12 مراجع استفاده كننده از نتيجه رساله.. 14

1.13 ساختار محتوايي رساله.. 14

1.14 تعريف واژگان كليدي و مفاهيم عملياتي تحقيق... 15

2 فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق... 18

2.1  مقدمه                1                   

ادبيات نظري پژوهش..... 19

2.2.1  شراكت‌هاي استراتژيك.... 19

2.2.1.1     تعريف شراكت‌‌هاي استراتژيك.... 19

2.2.1.2     اهميت شراكت‌هاي استراتژيك.... 23

2.2.1.3     نيرو‌هاي محيطي اثرگذار بر شراكت استراتژيك.... 26

2.2.1.4     انگيزه­هاي ورود به مقوله شراكت استراتژيك.... 28

2.2.1.5     منشأ شكل­گيري شراكت‌هاي استراتژيك.... 30

2.2.1.6     برخي ديدگاه‌ها پيرامون انگيزه‌هاي تحقق شراكت‌هاي استراتژيك.... 31

2.2.1.6.1    تئوري هزينه معاملات... 31

2.2.1.6.2    ديدگاه مبتني بر منابع.. 36

2.2.1.6.3    نظريه شايستگي محور . 42

2.2.1.6.4    ديدگاه نهادي    43

2.2.1.6.5    ديدگاه دنوو 45

2.2.1.7  مزايا و معياب شراكت‌هاي استراتژيك.... 47

2.2.1.7.1   مزاياي شراكت‌هاي استراتژيك.... 47

2.2.1.7.2   معايب شراكت استراتژيك.... 50

2.2.1.8  مراحل ايجاد يك شراكت استراتژيك.... 51

2.2.1.9  عوامل موثر بر موفقيت يك سازمان در شراكت استراتژيك.... 52

2.2.1.10   سرمايه اجتماعي و شراكت‌هاي استراتژيك.... 65

2.2.1.11   شاخص‌هاي ارزيابي موفقيت شراكت استراتژيك.... 69

2.2.1.12   انواع شراكت‌هاي استراتژيك.... 73

2.2.1.12.1  شراكت‌هاي يادگيري... 75

2.2.1.12.2  شراكت‌هاي تجاري... 76

2.2.1.12.3  شراكت‌هاي تركيبي... 76

2.2.2 ارزيابي عملكرد شراكت استراتژيك.... 80

2.2.2.1  فرايند ارزيابي شراكت استراتژيك.... 83

2.2.2.1.1  دليل ايجاد رابطه.. 83

2.2.2.1.2  نوع رابطه       88

2.2.2.1.3  اهداف استراتژيك.... 89

2.2.2.1.4  طراحي سيستم كنترل مديريت.... 92

2.2.2.1.5  انتخاب معيارهاي ارزيابي... 93

2.2.2.2 پياده‌سازي برنامه ارزيابي... 100

2.2.2.2.1  تناوب ارزيابي    101

2.2.2.2.2  ارتباطات و بازخورد. 102

2.2.2.2.3 بازنگري             102

2.2.2.2.4 ارتباط و پيوند با سيستم ارزشيابي و پاداش.... 103

2.2.3 نظريه خلق و تخصيص ارزش.... 103

2.2.3.1 فرايند خلق و تخصيص ارزش در سازمان.. 104

2.2.3.2 درگاه ارزش 105

2.2.3.3 منطق خلق ارزش در ديدگاه ريچارد نورمن... 105

2.2.3.4 تصميم‌گيري ونقش آن در خلق ارزش.... 107

2.2.3.5 خلق ارزش در شراكت‌هاي استراتژيك.... 108

2.2.4 تاثير متغيرهاي مداخله­گر. 111

2.2.4.1 شدت رابطه بين شركاء. 111

2.2.4.2 فرهنگ شركاء. 111

2.2.4.3 سن و قدمت شركاء. 113

2.2.4.4 اندازه و ابعاد شركاء. 114

2.2.4.5 پرتفوي شركاء. 115

2.2.5 عملكرد سازماني... 115

2.2.6 عوامل مؤثر بر عملكرد سازماني... 116

2.2.6.1 معيارهاي عملياتي و استراتژيك سازماني... 119

2.2.6.2 اهداف و معيارهاي سنجش روش ارزيابي متوازن.. 120

2.2.7 مزاياي بكارگيري روش كارت امتيازي متوازن.. 121

2.2.8 شراكت استراتژيك در صنعت بانك و بيمه.. 124

2.3 پيشينه تحقيق... 137

2.3.1 نقد و بررسي ادبيات پژوهش..... 137

2.3.2 واكاوي پژوهش­هاي صورت گرفته در ايران.. 142

2.3.3 واكاوي ادبيات پژوهش در جهان.. 143

2.4 جمع بندي مطالب فصل دوم.. 147

2.5 مدل مفهومي تحقيق... 148

3 فصل سوم: روش شناسي تحقيق... 153

3.1 مقدمه                153

3.2 سازمان فصل    153

3.3 نوع و روش تحقيق... 154

3.4 لايه‌هاي تحقيق... 155

3.5 فرآيند تحقيق    157

3.6 نتايج حاصل از روش دلفي... 158

3.6.1 نحوه و مراحل تشكيل كارگروه دلفي... 158

3.6.2 نتايج دور اول روش دلفي... 160

3.6.3 معيار انتخاب متغيرها در دور اول روش دلفي... 163

3.6.4 نتايج دور دوم روش دلفي... 163

3.6.5 مقايسه نتايج مربوط به مرحله اول و دوم روش دلفي... 165

3.7 فرضيه‌هاي تحقيق... 166

3.8 قلمرو تحقيق    168

3.9 جامعه و نمونه آماري... 168

3.9.1 نحوه محاسبه تعداد نمونه.. 169

3.10 ابزار جمع آوري اطلاعات... 170

3.11 پرسشنامه پژوهش..... 171

3.11.1 بخش‌هاي مختلف پرسشنامه.. 171

3.11.2 روايي پرسشنامه تحقيق... 179

3.11.3 پايايي پرسشنامه تحقيق... 180

3.12 روش‌هاي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات... 183

3.12.1 ضريب همبستگي اسپيرمن... 183

3.12.2 آزمون معني‌داري بتا در رگرسيون خطي... 184

3.12.3 تحليل واريانس يك عامله.. 184

3.12.3.1 مدل معادلات ساختاري... 185

3.12.3.2 تعريف مدل معادلات ساختاري... 185

3.12.3.3 تجزيه و تحليل چند متغيره. 186

3.12.3.4 مراحل مدل معادلات ساختاري... 186

3.12.4 تحليل عاملي تائيدي... 190

3.12.5 تحليل مسير  191

3.13 جمع بندي مطالب فصل سوم.. 192

4 فصل چهارم: تحليل يافته­ها 194

4.1 مقدمه                194

4.2 سازمان فصل    195

4.3 تحليل و توصيف داده‌هاي جمعيت شناختي... 196

4.3.1 بررسي جنسيت و وضعيت پاسخ دهندگان.. 196

4.3.2 بررسي تحصيلي پاسخ دهندگان.. 196

4.3.3 بررسي رده سني پاسخ دهندگان.. 197

4.4 تحليل و توصيف متغير‌هاي مدل پژوهش..... 198

4.5 تحليل عاملي اكتشافي... 200

4.6 آزمون تابع توزيع فراواني داده­ها 203

4.7 نتايج تحليل عاملي تاييدي... 205

4.7.1 تحليل عاملي تاييدي سازه شراكت استراتژيك.... 205

4.7.1.1 مدل تخمين سازه شراكت استراتژيك.... 205

4.7.1.2 مدل تخمين استاندارد سازه شراكت استراتژيك.... 207

4.7.1.3 مدل اعداد معني‌‌داري سازه شراكت استراتژيك.... 208

4.7.1.4 ميانگين شاخص‌ها و عامل­ها در سازه شراكت استراتژيك.... 212

4.7.2 تحليل عاملي تاييدي سازه­هاي درونزا 212

4.7.2.1 مدل تخمين سازه­هاي درونزا 212

4.7.2.2 مدل تخمين استاندارد سازه­هاي درونزا 214

4.7.2.3 مدل اعداد معني‌‌داري سازه­هاي درونزا 215

4.7.2.4 ميانگين شاخص‌ها و عامل­ها در سازه­هاي درونزا 216

4.8 آناليز تحليل مسير مدل تحقيق... 218

4.8.1.1 مدل تخمين تحقيق بدون در نظر گرفتن متغيرهاي مداخله­گر. 219

4.8.1.2 مدل تخمين استاندارد تحقيق بدون در نظر گرفتن متغيرهاي مداخله­گر. 220

4.9 تاثير متغير‌هاي مداخله­گر. 220

4.10 ارزيابي تاثير متغير‌هاي مداخله­گر. 225

4.11 تفسير و تعبير مدل نهايي... 227

4.12 نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس چند متغيره. 229

4.13 جمع بندي مطالب فصل چهارم.. 233

5 فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري... 237

5.1 مقدمه                237

5.2 سازمان فصل    237

5.3 خلاصه پژوهش..... 238

5.4 نتايج مربوط به فرضيات تحقيق... 239

5.4.1 بررسي نتايج حاصل از فرضيات تحقيق... 239

5.4.2 فرضيات مربوط به الگوي شراكت استراتژيك.... 242

5.4.3 فرضيات مربوط به متغيرهاي مداخله­گر. 242

5.4.4 فرضيات مربوط به عملكرد سازماني... 243

5.5 مقايسه نتايج فرضيات با پيشينه پژوهش..... 243

5.5.1 مقايسه نتايج فرضيات مربوط به شراكت استراتژيك با پيشينه پژوهش..... 243

5.5.2 مقايسه نتايج فرضيات مربوط به متغيرهاي مداخله­گر با پيشينه پژوهش..... 245

5.5.3 مقايسه نتايج فرضيات مربوط به عملكرد سازمان با پيشينه پژوهش..... 247

5.6 پيشنهادات تحقيق... 249

5.6.1 پيشنهادات مرتبط با فرضيات تحقيق... 249

5.6.1.1 پيشنهادات مرتبط با فرضيات مربوط به شراكت استراتژيك.... 249

5.6.1.2 پيشنهادات مرتبط با فرضيات مربوط به متغيرهاي مداخله­گر. 253

5.7 پيشنهادات كاربردي... 254

5.8 پيشنهادهايي براي پژوهش‌‌هاي آينده. 259

5.9 محدوديت‌‌هاي پژوهش..... 259

6  منابع و ماخذ   260

6.1 منابع فارسي    260

6.2 منابع خارجي    262

7  پيوست­ها        273

7.1  پيوست(1): پرسشنامه دلفي... 273

7.2  پيوست(2): پرسشنامه نهايي... 273

7.3  پيوست (2): تحليل آماري... 273

قيمت محصول : 20000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه مدلي براي خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌هاي استراتژيك درموسسات خدمات مالي (در صنعت بيمه و بانك)


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۶:۵۸ ] [ مهديان ]

پايان نامه كارشناسي رشته اقتصاد با موضوع بانكداري اينترنتي

پايان نامه كارشناسي رشته اقتصاد با موضوع بانكداري اينترنتي

فرمت فايل : docx

حجم : 65

صفحات : 187

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

بانكداري اينترنتي: مطلوب يا نامطلوب

بدون ترديد، اينترنت باعث وقوع انقلابي فراگير در كل سيستم

ارتباطي دنيا شده است. بانكداري نيز، به واسطه بهره‌گيري

روزافزون از ارتباطات، از اين قاعده مستثني نبوده و به قافله ارتباطات جهاني

پيوسته است. اگر نگاهي گذرا به ارقام نجومي نرخ رشد و ظرفيت‌هاي بالقوه

بانكها براي استفاده بهينه از اينترنت بيندازيم، مي‌توانيم از كاركردها و تأثيراتي

كه اينترنت بر بانكداري مي‌گذارد، آگاه شويم. اينترنت نيز همانند هر فن‌آوري

جديد ديگري، داراي هزينه‌هاي خاص و مسائلي از قبيل امنيت سيستم و

 

احتمال بروز مشكلات پيش‌بيني نشده است. زماني كه بانكها بتوانند اين

كمبودها و مشكلات را برطرف كنند، قادر خواهند بود از تمام مزاياي انقلاب ديجيتال برخوردار شوند.

مقدمه:

«وينتون كرف» كه از او به عنوان «پدر اينترنت» نام برده مي‌شود،

يك تصوير ذهني را به جهانيان عرضه كرد كه در آن، ميلياردها نفر حضور دارند.

اينترنت، كه در سال 1969 پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «كرف»،

«آتش فراگيري» است كه تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «كرف» پيش‌بيني كرد

كه تا سال 2010، بيش از 3 ميليارد نفر، كاربر اينترنت خواهند بود و تعداد

وسايل on-line در سراسر جهان نيز تا سال 2020 به 6 تا 30 ميليارد عدد خواهد رسيد.

براساس پيش‌بيني او تا سال 2030، ما قادر خواهيم بود با رايانه‌هاي خود صحبت كنمي

و آنها نيز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف‌كنندگان از اينترنت

فقط ظرف 4 سال به 50 ميليون نفر رسيد،

در حالي كه اين امر براي راديو، نزديك به 28 سال طول كشيده بود.

بانكداري، صنعتي است كه بر مبناي اطلاعات موثق شكل مي‌گيرد و مبادلات بانكي

را مي‌توان بدون هيچ‌گونه مبادله فيزيكي پول انجام داد. چنين ويژگي‌هايي باعث شده

كه بانكها بتوانند به يك كاربر كامل و تمام عيار اينترنت در عصر ارتباطات تبديل شوند.

با اين همه، مراحل اوليه بانكداري اينترنتي، با مشكلات موثق شكل مي‌گيرد و

مبادلات بانكي را مي‌توان بدون هيچ‌گونه مبادله فيزيكي پول انجام داد. چنين

ويژگي‌هايي باعث شده كه بانكها بتوانند به يك كاربر كامل و

تمام عيار اينترنت در عصر ارتباطات تبديل شوند.

با اين همه، مراحل اوليه بانكداري اينترنتي، با مشكلات و شكست‌هاي پياپي

همراه شد. در نتيجه، مشتريان، علاقه چنداني به بانكداري اينترنتي نشان ندادند.

شايد به همين دليل بود كه مجله معتبر «پورو ماني»

(Euro Money) در سال 1999، مقاله‌اي در مورد بانكاداري اينترنتي با

عنواني عجيب: «كليك، كليك- شما مرديد» درج كرد، اما هدف نويسندگان

مقاله ياد شده اين بود مشخص كنند كه آيا بانكداري اينترنتي، چيز خوبي است يا بد.

قيمت محصول : 20000 تومان

دانلود

برچسب پايان نامه كارشناسي رشته اقتصاد با موضوع بانكداري اينترنتي دانلود پايان نامه كارشناسي رشته اقتصاد با موضو


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۵:۰۶ ] [ مهديان ]

مباني نظري مديريت مؤثر بازاريابي و مشتري مداري، خدمات بانكداري الكترونيك، جذب و حفظ مشتري، بانكداري الكترونيك، بازاريابي بانكي

مباني نظري مديريت مؤثر بازاريابي و مشتري مداري، خدمات بانكداري الكترونيك، جذب و حفظ مشتري، بانكداري الكترونيك، بازاريابي بانكي

فرمت فايل : docx

حجم : 2473

صفحات : 54

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

مباني نظري مديريت مؤثر بازاريابي و مشتري مداري، خدمات بانكداري الكترونيك، جذب و حفظ مشتري، بانكداري الكترونيك، بازاريابي بانكي

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

متغيرها: مديريت مؤثر بازاريابي و مشتري مداري، خدمات بانكداري الكترونيك، جذب و حفظ مشتري، بانكداري الكترونيك، بازاريابي بانكي

توضيحات:54 صفحه فارسي (word)

با رفرنس دهي كامل فارسي و انگليسي و پانويس ها مناسب براي پايان نامه

خلاصه اي از كار:

2-1- مقدمه

با گذر اقتصاد سنتي و دوره هاي صنعتي و فرا صنعتي ، مشتري به صورت عنصر اصلي و حياتي يك سازمان يا بنگاه تعريف مي شود . به نحوي كه از ديدگاه رقابتي فضاي  كسب و كار امروز ، بقا و تداوم حيات سازمان ها در گرو شناسايي و جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان موجود بيان مي شود . بنگاه هاي اقتصادي به عنوان بهترين راه رسيدن به پيروزي و حيات و رشد و كسب و كارشان بر مديريت ارتباط با مشتري تمركز[1] مي كنند. در دنياي امروز( محيط كسب و............

2-2-  مديريت بازاريابي

مديريت بازاريابي عبارت است از فرآيند برنامه‌ريزي و اجراي پندار، قيمت‌گذاري، تبليغات و توزيع ايده، كالا و خدمات به قصد انجام مبادلاتي كه به تامين اهداف انفرادي و سازماني منجر گردد  (كانتاپيپات، 2009).

مديريت بازاريابي تلاش آگاهانه‌اي است براي به‌دست‌آوردن نتايج مثبت در مبادله با بازارهاي هدف. مديريت بازاريابي در هر بازاري كاربرد دارد و قابل اجراست. به‌طور مثال يك مدير منابع انساني با بازار نيروي كار يا يك مدير خريد با بازار مواد اوليه سر و كار دارند. اما به‌طور كلاسيك، مديريت بازاريابي به وظايف آن دسته از كاركنان سازمان اطلاق مي‌شود كه با فروش محصولات و خدمات نهايي سر و كار دارند؛ مانند مدير فروش، مدير تبليغات و فروشندگان (جانسون[2]، 2009:ص27 )....................

2-3- اصول مديريت ارتباط با مشتري

 با وجود آن كه مديريت با مشتري به طور گسترده اي به عنوان يك رهيافت كسب و كار و يا فرآيند ( كرامتيان و ديگران[3] ( 2010 ) شناخته شده ، اما هيچ تعريف مشخصي از  آن وجود ندارد . سوييفت[4] ( 2001 ) ، اين نوع مديريت را به صورت زير تعريف كرده است : .....................

2-3-1- اهداف مديريت ارتباط با مشتري

 اجراي مديريت ارتباط با مشتريان در هر بنگاه و يا سازماني ، به دنبال كسب يكسري اهداف مشخص و همسو با خواسته هاي سازمان يا بنگاه مي باشد . بسياري از متخصصان و صاحب نظران حوزه بازاريابي ، اهداف مشخصه اي را براي مديريت ارتباط............

2-4- مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي

 يكي از مهمترين مزيت هاي بانكداري نوين عبارت است از تمركز بر مجاري جديد توزيع ، ارايه خدمات اصلاح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي نوين الكترونيكي و مجازي . بنابراين مشتري محوري يكي از مزاياي استقرار و بهره برداري بانكداري نوين است . به اين معنا كه خدمات و محصولات بر اساس نيازهاي مشتريان طبقه بندي شده و به اتكاي سامانه يكپارچه  اطلاعات مشتريان[5]  يا سامانه مديريت ارتباط با مشتريان الكترونيكي ارايه مي شود . مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي از طريق مسيرهاي ارتباطي ممكن در جهت سود آوري و حيات پايدار سازمان و يا بنگاه تكيه دارد . مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي يك استراتژي بازاريابي ، فروش و خدمات بر خط يكپارچه مي باشد كه در شناسايي ، بدست آوردن و نگهداري مشتريان كه به عنوان بزرگترين سرمايه شركت مي باشند ، ايفاي نقش مي كند . مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي ، ارتباط بين شركت با مشتريانش را بوسيله ايجاد و افزايش ارتباط با مشتري از طريق تكنولوژي جديد ، بهبود و افزايش مي بخشد . نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي ، پروفايل ها و تاريخچه اي از هر تماس سازمان با مشتريانش بوجود مي آورد . مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي، تركيبي از سخت افزار ، نرم افزار ، كاربردها و تعهدات مديريتي مي باشد .

 دايچه (2002 ) مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي  را به دو صورت كلي تعريف كرده است :

الف ) مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي عملياتي ..................

2-5-4- اهميت مديريت روابط مشتري تحت  وب

استراتژي هاي بازار يابي سنتي حول مفهوم چهار p يعني قيمت، محصول، توزيع و ترفيع جهت افزايش سهم بازار متمركز بودند و توجه اوليه آنها افزايش حجم مبادلات بين فروشنده و خريدار بود. در اين زمينه حجم فروش، معيار عملكرد استراتژيها و تاكتيك هاي بازار يابي بود. اما مديريت ارتباط با مشتري نوعي استراتژي كسب و كار است كه فراتر از افزايش حجم مبادله مي باشد و هدف آن افزايش سود آوري، درآمد و رضايت مشتري است. براي تحقق اين اهداف، سازمان ها از مجموعه وسيعي از ابزار ها، رويه ها و روش ها ي ارتباطات با مشتري استفاده مي كنند. مديريت ارتباط با مشتري تمام مولفه هايي است كه در درون يك سازمان با مشتري و به شيوه اي هوشمند در ارتباطند. بسياري از عمليات و فعاليت هاي روزمره كسب و كار ها با مشتريان سر و كار دارند. از اين رو فراهم آوردن سيستم هايي كه بتواند هر كدام از اين وظايف را بهبود بخشند براي موفقيت حياتي است (منتقمي، 1382: ص25)......................

6-4-4- تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر رضايت مشتري

در دنياي امروز ، سازمان ها و يا بانك هايي موفق خواهند بود كه بتوانند رضايت مشتريان خود را بيشتر تامين كنند چرا كه مشتري مهمترين دارايي هر سازمان ، بنگاه و يا بانك مي باشد .

موفقيت و ايستايي در عرصه حوزه هاي مختلف مستلزم بر آورده نمودن نيازهاي مشتريان به گونه اي مطلوب و اقتصادي است و مشتريان شاه كليد موفقيت بنگاه هاي اقتصادي در بازارهاي رقابتي  به شمار مي آيند . در شرايط كنوني ، مشتري مداري ، حفظ مشتري و كسب رضايت مشتري در سازمان ها از اهميت فزاينده اي برخوردار است . بسياري از متخصصان دريافته اند كه رضايت مشتري بخشي تاثير گذار در انجام يك تجارت موفق است و تقريباً هيچ تجارتي نمي تواند بدون وجود  رضايت مشتري به بقاي خود ادامه دهد ( يوكسل و ديگران[6] (2010 ) . تاكيد  محققان بر اهميت رضايت مشتري در صنعت بانكداري و نقش آن در راه هاي مختلف نگهداشت مشتري غير قابل چشم پوشي است ( فركوهار و ديگران [7] (2008 ) .

2-5- بانكداري الكترونيك

بانكداري الكترونيكي، نوعي خدمت بانكي است كه نخستين باردر سال1995 درآمريكا مورد استفاده قرار گرفت و پس ازآن به سرعت در ميان كشورهاي توسعه يافته و سپس دركشورهاي درحال توسعه گسترش يافت. بانكداري الكترونيكي به عنوان ابزارها, تكنيك ها و راه حل هاي خودكار سازي فرآيند ارايه مستقيم محصول ها و خدمت هاي مختلف و متنوع بانكداري سنتي و جديد به مشتريان از طريق كانال هاي ارتباطي دو سويه، تعريف مي شود. بانكداري الكترونيكي شامل سيستم هايي است كه مشتريان, افراد مختلف يا بنگاه هاي تجاري و غير تجاري را قادر مي سازد تا به حساب ها و تراكنش هاي مالي شركت خود دسترسي داشته و يا اطلاعاتي در زمينه محصولات و خدمات از طريق شبكه هاي خصوصي و عمومي اطلاع رساني همچون اينترنت به دست آورند. آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد شامل، روش هاي نظارت و بررسي خدمات بانكداري الكترونيكي, سيستم هاي هدايت اصول عمومي براي مديريت ريسك بانكداري الكترونيكي و خلاصه اي از پيشنهادات براي آموزش مشتريان و تامين امنيت است (شعبان پور و همكاران، 1390: صص 31-33)...............

2-5-1- اهميت طراحي وب

كسب و كار اينترنتي جديد بوده و با پيدايش كامپيوتر ، اينترنت، و توسعه ي جامعه ي خدماتي به عنوان يكي از سريع ترين كسب و كارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهاني مطرح هستند. كسب و كار اينترنتي به فروش محصولات يا خدمات در اينترنت گفته مي شود. اين نوع كسب و كار به سرعت در اقتصاد امروز رشد و پيشرفت كرده است. خريد و فروش اينترنتي به كوچكترين كسب و كارها نيز اين امكان و فرصت را مي دهد كه به مخاطبان خود در سطح جهاني با حداقل هزينه دسترسي پيدا كنند (گلچين و بختايي، 1385: ص79)..........

2-5-2- اهميت تبليغات در وب

تبليغات اينترنتي به استفاده از اينترنت به عنوان يك كانال و وسيله ارتباطي براي ارسال تبليغات در محيط وب اشاره دارد (گائو، ۲۰۰۲: ص 37). اهميت تبليغات در عصر مدرن با توجه به رشد توليد و در نتيجه رقابت در بازار افزايش يافته است. شكي نيست كه زندگي ما بدون حضور تبليغات باعث محروميت ما از خيلي چيزهاي ارزشمند مي شود. با داشتن يك وب سايت و تبليغات اينترنتي، صاحبان و مديران آن وارد عرصه تجارت الكترونيك مي شوند و امكان استفاده از راهكارهاي تجارت الكترونيك براي آنها بوجود مي آيد از مهمترين اين قابليتها ميتوان به تبليغات اينترنتي، تبليغات در موتورهاي جستجوگر، تبليغات كليكي و تبادل بنر و لينك اشاره كرد .............

2-5-2-1- تبليغات اينترنتي در ايران، راهبردها و راهكارها

در ايران اينترنت از سال ۱۳۷۶ بطور نسبتاً فراگير به كار گرفته شده است و تعداد كاربران آن بطور فزاينده اي در طول ساليان اخير افزايش يافته است. با وجود اينكه تعداد سايتهاي فارسي از رشد بسياري برخوردار بوده است اما همچنان تعداد تبليغات............

2-5-3- قيمت گذاري تحت وب  و اهميت و چگونگي آن

امروزه پديده اينترنت و جهاني شدن به عنوان لازم و ملزوم يكديگر مطرح شده اند، به گونه اي كه انديشمندان اين دو را از يكديگر قابل تفكيك نمي دانند و معتقدند اينها تسهيل كننده يكديگر هستند. ديگر اينترنت يك ابزار قابل چشم پوشي و يا براي سرگرمي نيست، بلكه به يكي از لوازم ضروري زندگي بشر مدرن و رو به توسعه امروزي تبديل شده است. اينترنت..........

قيمت گذاري در بازار الكترونيك
قيمت گذاري در بازار بر مبناي هزينه صورت مي گيرد. در يك زنجيره ارزش عمودي فعاليتها بايد به صورت سلسله مراتبي تعريف..............

2-6- بازاريابي بانكي

نزديك به دو دهه از فعاليت بانك‌هاي دولتي در ايران مي‌گذرد.اين بانك‌ها تلاش كرده‌اند تا به عنوان‌ اهرم اقتصادي در سرمايه‌گذاري‌هاي كلان كشور و همچنين،در خدمت‌رساني به مردم نقش پويايي را ايفا كنند،اما با توجه به تغيير و تحولات جامعه،رشد سواد مردم و تغيير وضعيت زندگي آنها،پيشرفت‌ روزافزون تكنولوژي،بانك‌هاي دولتب نيز دريافته‌اند كه تنها ارايه خدمات فعلي و فعاليت‌هاي روزمره‌ كنوني كافي نيست و بايد براي ماندگاري اين‌ بنگاه‌هاي اقتصادي،در جلب و جذب و حفظ مشتري‌ كوشش نمايند و شيوه‌هاي بازاريابي را در فعاليت‌هاي‌ خود اعمال كنند. البته طي سال‌هاي اخير،تعدادي از.........

منابع:

ابراهيمي، حميد. 1379. مفاهيم علمي مديريت بازاريابي. فصلنامه مدرس علوم انساني ، دوره 3، شماره 12، صص 11-34.

آشتياني، پ. 1388. همپوشي بازاريابي رابطه مند و مديريت ارتباط با مشتري. ماهنامه تدبير-سال هجدم-شماره181 انتشارات نشر انديشه.

..............

..............

 


[1] - Customer Relationship Management (CRM)

[2]- Johnson

[3] - Keramatian and et al (2010)

[4] - Swift (2001)

[5] - Customer  Information Systems

[6] - Yuksel and et al (2010)

[7] - Farquhat and (2008)

قيمت محصول : 21000 تومان

دانلود
برچسب

مباني نظري مديريت مؤثر بازاريابي مشتري مداري خدمات بانكداري الكترونيك جذب و حفظ مشتري بانكداري الكترونيك بازاريابي بانكي مباني نظري مديريت مؤثر بازاريابي و مشتري مداري خدمات بانكداري الكترونيك جذب و حفظ مشتري بانكداري الكترونيك بازاريابي بانكي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۴:۳۷ ] [ مهديان ]

مباني نظري چغندرقند، مخازن بانك بذر، گياهان پوششي

مباني نظري چغندرقند، مخازن بانك بذر، گياهان پوششي

فرمت فايل : docx

حجم : 59

صفحات : 36

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري چغندرقند، مخازن بانك بذر، گياهان پوششي

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

- خصوصيات گياهي چغندرقند

چغندر قند با نام علمي Beta vulgaris گياهي است دو ساله از تيره اسفناج كه بصورت گياهي يكساله زراعت مي شود . چغندر قند طي دوره رشد رويشي فاقد ساقه بوده و بصورت مجموعه اي از برگهاي بزرگ افقي تا عمودي مشاهده مي شود . طول دوره رشد براي توليد قند 6 تا 9 ماه مي باشد .

محصول زراعي چغندر ريشه اي است بزرگ و آبدار كه شامل سه قسمت است : 1) طوقه كه قسمت بالائي ضخيم شده و برگها از آن منشأ مي گيرد 2) منطقه كوتاه و صاف در زير طوقه كه گردن گفته مي شود . گردن قطورترين منطقه ريشه مي باشد ب3) قسمت گوشتي ريشه كه ذخيره قند در آن انجام مي گيرد . مقدار قند در منطقه گردن و طوقه پايين است مقدار قند در ارقام اصلاح شده به 16 تا 20 درصد مي رسد . امراض و كمبود مواد غذايي موجب افزايش ريزيش برگها گشته و عملكرد را پايين مي آورد زيرا در اين حالت برگهاي جديد بوجود مي ايد كه صرفاً بامصرف قند ذخيره شده ريشه رشد مي كند . معمولاً ساقه گل دهنده چغنمدر كه در سال دوم رشد بوجود مي آيد از مركز طوقه رشد مي كند گلها كوچك و در روي گل آذين خوشه اي مركب بطور منفرد با دستجات 2 تا 7 گلي مشاهده مي شود خود عقيمي و دگرگشتي بر گياه حاكم است باد عامل مهم در گرده افشاني بشمار مي رود.

...................

- كنترل علفهاي هرز

 چغندر قند ، بخصص در مراحل اوليه رشد نسبت به رقابت علفهاي هرز بسيار حساس است . از حدود يك هفته بعد از سبز شدن فقط مي توان بين رديفها را كولتيواتور زد . علف كشهايي مانند رونيت و اپتام را ميتوان قبل از كاشت چغندر پاشيد و با خاك مخلوط نمود . علف كش پتانال را مي توان بعد از سبز شدن چغندر هنگامي كه چغندر حداقل 2 برگ داشته باشد ولي علفهاي هرز جوان و كمتر از 4 برگ داشته باشد بكار برد . علف كش پيرامين از برگ وريته علفهاي هرز جذب شده و بصورت قبل از كاشت مصرف مي شود (نجفي، 1386).

....................

- آفات و امراض

كرم برگخوار چغندر قند يا كارادرنيا Caradrinacxigua  : از آفات عمومي محسوب مي شود رنگ لارو كارادرنيا بطور معمول سبز است ولي گاهي به رنگ قهوه اي و حتي سياه ديده مي شود لاروهاي جوان به پارانيم برگ و لاروهاي مسن تر به رگبرگها حمله مي كنند در صورتيكه تراكم آفت شديد باشد طوقه نيز مورد تغذيه قرار مي گيرد و بوته خشك مي شود مبارزه با اين آفت عمدتاً از طريق مصرف سموم فسفره مانند ديمكون ، گوزاتيون ، ديپرتكل و يا سوپر اسيد انجام مي پذيرد .

...................

- بيماريهاي مهم چغندرقند

 بيماري سفيدك سطحي توسط قارچي بنام Erysiphe betae ايجاد و از مهمترين بيماريهاي چغندر قند در ايران محسوب مي شود علائم بيماري ابتدا بصورت ظهور پوشش گرد مانندي در سطح زيرين برگ است كه در اثر توسعه بيماري به سطح فوقاني برگها نيز گسترش مي يابد اين پوشش سفيد مدتي بعد تغيير رنگ داده و قهوه اي مي گردد و در نتيجه برگها شادابي خود را از دست داده و زرد مي شوند راه مبارزه استفاده از قارچ كشها مانند سموم گوگردي مي باشد .

..................

- تاريخچه كشت و استحصال قند از چغندرقند درجهان 

امروز پس از گذشت حدود200‌سال از تاريخچة چغندرقند، حدود 40 درصد از ساكارز مورد نياز از طريق اين گياه زراعي و 58 درصد نيز از نيشكر تأمين مي‌گردد. از لحاظ محدوده‌ي گسترش، چغندرقند گياهي است طالب شرايط آب وهواي مناطق معتدله، ولي بعلت سازگاري بالاي اكولوژيكي، در شرايط متنوع اقليمي توسعه يافته است بطوريكه امروزه به استثناي استراليا در 5 قاره جهان كشت مي شود. بيشترين ميزان سطح كشت آن بين 30 و60 درجه عرض شمالي در اروپا، آسيا، شمال آمريكا، شمال آفريقا و جنوب آمريكا گسترده است و بر حسب شرايط اقليمي در دو فصل بهار يا پاييز كشت مي شود.

سطح زير كشت چغندرقند درجهان حدود 9 ميليون هكتار است كه حدود 2/7 ميليون آن جمعاً در قارة اروپا و جمهوريهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق (با5/3 ميليون هكتار كه سالها به عنوان بزرگترين توليدكنندة شكر در جهان مطرح بود)، قراردارد. امروزه فرانسه در بين كشورهاي اروپايي بيشترين سطح زير كشت چغندرقند را (420 هزارهكتار) به خود اختصاص داده است.

..................

- سطح زيركشت ، ميزان توليد و عملكرد چغندر قند ‌كشور

-سطح زيركشت

سطح زيركشت چغندرقند در كشور حدود 178 هزار هكتار برآورد شده است. استان خراسان با 28/36 درصد از اراضي چغندرقند كشور بيشترين سطح را به خود اختصاص داده است.  استانهاي آذربايجان غربي، فارس، كرمانشاه،  همدان و اصفهان به ترتيب با 62/16، 44/10 ، 25/6 ، 69/5 و 04/4 درصد اراضي كل كشور رتبه هاي دوم تا ششم را بخود اختصاص داده‌اند. شش استان مزبور جمعاً 32/79 درصد سطح زيركشت چغندر قند كشور را دارا هستند.

....................

- ميزان توليد

 توليد چغندر قند كل كشور 93/5 ميليون تن برآورد شده است. استان خراسان با توليد بيش از يك سوم چغندرقند كشور (54/36 درصد) از نظر توليد اين محصول نيز در جايگاه نخست قرار گرفته است و استانهاي آذربايجان غربي، فارس، كرمانشاه، همدان و خوزستان به ترتيب با 52/21، 59/8 ، 61/5 ، 38/4 و 05/4 درصد سهم در توليد محصول چغندرقند رتبه‌هاي دوم تا ششم را بخود اختصاص داده اند.

.......................

- عملكرد در هكتار

عملكرد چغندرقند كشور به طور متوسط 33266 كيلوگرم در هكتار مي باشد. بيشترين و كمترين مقدار عملكرد در كشور به ترتيب با 46160 و 21429 كيلوگرم متعلق به استان هاي خوزستان و آذربايجان شرقي مي باشد (نراقي، 1385).

.......................

- مخازن بذر (بانك بذر)

مخازن بذر ذخيره علفهاي هرز مي‌باشند كه تحت شرايط مطلوب ممكن است با جوانه زدن سر از خاك درآورده با چغندرقند رقابت كنند. اين مخازن در اكثر خاك‌هاي زراعي حاوي مقدار زيادي از علفهاي هرز هستند كه تعداد آنها از 4100 تا 13700 عدد بذر در متر مربع تغيير مي‌كند. تعداد و تركيب بذر علفهاي هرز در هر خاكي متفاوت است ولي رابطه نزديكي با شرايط آب هوايي، خاك، ‌نوع كشت، آماده نمودن زمين و عمليات مديريت علفهاي هرز دارد.

مخازن بذر داراي بذرهايي با سنين متفاوت هستند. طول عمر بذر بر اثر دفن شدن در خاك يا پوشيده شدن توسط بقاياي گياهي افزايش مي‌يابد. تعيين تعداد گونه‌هاي علف هرز ساليانه مزارع و تشخيص قوه ناميه بذرهائي كه نزديك به سطح زمين قرار دارند به مديريت علفهاي هرز بستگي دارد.

...................

- طول عمر بذر

در برنامه ريزي و طراحي سيستم مديريت علفهاي هرز در زراعت چغندرقند مدت زمان خواب بذر علفهاي هرز از اهميت بالائي برخوردار است. به جهت خطر جوانه زدن و سبز شدن بذر علفهاي هرز داخل خاك بايستي با آنها مبارزه كرد. عواملي مانند نوع گياه،‌ عمليات كاشت و ساير عوامل موثر در جوانه‌زني، روي طول دوره خواب بذر موثر هستند. بذر اكثر علفهاي هرز در زمين‌هاي زير كشت عمر طولاني ندارند، متوسط دوره زنده ماندن براي بسياري گونه‌ها كمتر از 6 سال است. در يك بررسي روي طول دوره زنده ماندن بذرهاي دفن شده سوروف در خاك مشخص شد كه تمامي بذرها در مدت 5/5 سال از بين رفته و كمتر از يك درصد بذر گياهاني مانند توق، خرقه،‌و تاج خروس وحشي قوه ناميه خود را حفظ كرده اند.

.................

-پراكنش و اهميت علفهاي هرز از نظر كشاورزي

مشكل علفهاي هرز بر خلاف حشرات بيماريها و نماتدها به حدي است كه در صورت عدم مبارزه با آنها زراعت چغندرقند را از بين خواهد برد. در دنيا حدود 250‌گونه علف هرز مهم وجود دارد كه 60گونه از آنها در اكثر نواحي زير كشت چغندرقند يافت مي‌شوند. حدود 70 درصد علفهاي هرز مزارع چغندرقند پهن برگ و بقيه باريك برگ مي‌باشد. معمولاً كمتر از 10 گونه علفهاي هرز مهم مزارع چغندرقند يافت مي‌شوند. دو گونه علف هرز دائمي آگروپيرون و پيچك صحرايي و ده گياه يكساله،‌ علفهاي هرز مهم مزارع چغندرقند را در جهان تشكيل مي‌دهند.

....................

- مهمترين علف هاي هرز چغندر قند

- ارزن وحشي

گياهي است يكساله با ساقه ايستا نصبتا قوي وانبوه از طوقه به ارتفاع 100-50 سانتي متر ,اين گياه داراي برگهاي كرك دار به عرض 2.5-0.8 سانتي متر و در ازاي 25-10سانتي متر گسترده به طول 10-15 سانتي متر است

- سوروف

از علفهاي هرز يكساله,فاقد زبانك و گوشك بوده و داراي غلاف برگ باز و نيم اغوش و گل آذين سنبله است

-تاج ريزي

.......................

- گياهان پوششي

به هر گياهي كه سطح خاك را بپوشاند و باعث بهبود باروري خاك شود گياهان پوششي مي گويند.
همواره مهم‌ترين خصوصيت گياهان پوششي سرعت رشد بالاي آنها و ظرفيت پوشاندن خاك مي باشد.
گياهان پوششي، گياهاني هستند كوتاه و سريع الرشد كه حداكثر رشد طولي آنها يك متر مي باشد. هرچه گياه كوتاهتر باشد بعنوان پوشش استفاده بيشتري دارد. اكثر آنها در زمان بسيار كوتاهي، سطح خاك را فرا گرفته و زمين را به خوبي مي پوشانند. اين گياهان نسبت به مواد غذايي پر توقع نبوده و آب زيادي لازم ندارند. درعين حال به توجه و مراقبت كمي نياز دارند.   
.................

- بقاياي محصولات آللوپاتيك براي كاهش رشد علفهاي هرز
يكي از راههاي عمومي استفاده از آللوپاتي در سيستمهاي مديريت علفهاي هرز، مديريت بقاياي گياهي پوششي آللوپاتيك در سيستمهاي زراعي يكساله و چند ساله است. در طول 10 سال گذشته اين رهيافت در بين توليد كنندگان ذرت، سويا و ميوه‌هاي بزرگ و كوچك از جمله انگور و سبزيها مقبوليت روزافزوني پيدا كرده است. بقاياي گياهان پوششي غيرزنده يا جلوگيري كننده در سطح خاك قرار گرفته و محصول بعدي بدون شخم زدن زمين از طريق نشا و يا بذركاري در آن كاشته مي‌شود. بقاياي گياهي را مي‌توان به طور متناوب در مناطق تحت كشت از طريق شخم نواري با خاك مخلوط كرد به گونه‌اي كه پس از آن استفاده از ادوات و تجهيزات متداول به مشكل روبه ‌رو نشود و قرار دادن بذرهاي ريز در زمين براي محصولاتي كه بذر آنها ريز است ممكن باشد. در مورد محصولات چندساله، گياهان پوششي را مي‌توان به وسيله بذرپاشي گسترده، در بهار، پاييز، و يا تابستان مستقر كرد، سپس به كمك علفكش انتخابي جهت ايجاد بقاياي غير زنده (بقاياي گياه پوششي) در اطراف گياه چند ساله استقرار يافته مانند انگور علفهاي هرز را كنترل كرد. 
....................

منابع

بازوبندي، م.، ع، ميبدي و ا، زند. 1385. علف هاي هرز مزارع چغندر و مديريت آنها. موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي.

ديانت.م.رحيميان مشهدي ج.باغستاني، م، عليزاده، ح، آ، زند.1385.بررسي صفات مهم در قدرت رقابتي گندم در مقابل علف هرز چاودار. مجله پژوهشي وسازندگي،شماره71،صفحه 58-66.

.....................

.......................

 

قيمت محصول : 23000 تومان

دانلود
برچسب

مباني نظري چغندرقند دانلود مباني نظري مخازن بانك بذر مباني نظري گياهان پوششي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۴:۰۴ ] [ مهديان ]

مباني نظري گسترش روابط تركيه با نهادهاي اقتصادي بين المللي ( صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني)

مباني نظري گسترش روابط تركيه با نهادهاي اقتصادي بين المللي ( صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني)

فرمت فايل : docx

حجم : 65

صفحات : 13

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري گسترش روابط تركيه با نهادهاي اقتصادي بين المللي ( صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و ...)

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

امروز دنيا شكل ديگري دارد . جهاني شدن مرزها را كم رنگ كرده و فرهنگ ها را به يكديگر متصل نموده است . جنگ هاي امروز ديگر ابعاد جنگ هاي قرن بيستم را ندارند و بيشتر شكل اقتصادي به خود گرفته اند . به همين دليل قوانين حاكم بر روابط كشورها تغيير كرده است. هيچ يك از كشورهايي كه راه تعامل با جهان را انتخاب كرده است، نه تنها منافع ملي خود را فدا ننموده، بلكه در صورتي توانسته است آن را حفظ نمايد كه قواعد بازي جهان امروز را به درستي به كار برده باشد. تجربه ساليان اخير ثابت كرده است كشورهايي كه راه تعامل را كنار گذاشته اند ، جز فقر و بدبختي حاصلي به دست نياورده اند .

جايگاه اقتصاد تركيه هر ساله در جدول جهاني تغيير مي كند و اين تغيير به نوسانات نرخ تبديل ارز و سرعت رشد بستگي دارد. در سال 2001 ـ كه براي اقتصاد تركيه سال بدي به شمار مي آمد ـ بانك جهاني، تركيه را در مقام بيستم قرار داد؛ حال آن كه برنامه هاي ريخته شده به وسيله ي مديريت اقتصاد كشور در 1999 اين هدف را دنبال مي كرد كه تركيه در سرآغاز قرن جديد پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا باشد(6).

.................

نقش سياست هاي پولي نهادهاي بين الملل در كاهش شديد نرخ تورم در تركيه:

    در دهه ۱۹۵۰ ميلادي اقتصاد تركيه با ركود مواجه شد و بحران هاي جدي تر اقتصاد تركيه در دهه ۱۹۷۰ ميلادي اتفاق افتاد. در اين زمان براساس دستور العمل هاي صندوق بين المللي پول، صنعت و صادرات تركيه به سرعت رشد كرد كه اين امر موجب ايجاد تعادل در بحران ترازپرداخت ها، شده است. بالابردن دوباره نرخ بهره در تركيه و طراحي يك برنامه منسجم براي فرونشاندن تقاضاي داخلي كالاهاي خارجي نيز بخش ديگري از اين دستورالعمل ها بود.

.............

    آغاز اصلاحات اقتصادي در تركيه

    در سال ،۱۹۸۰ سليمان دميرل، نخست وزير وقت تركيه، اصلاحات اقتصادي كه توسط تورگوت اوزال جانشين وي طراحي شده بود را به اجرا گذاشت كه هدف نهايي اين طرح حركت تركيه به سمت يك اقتصاد صادراتي بود. در يك برنامه سعي شد تا وارد كنندگان كالاهاي خارجي را به صادرات كالاهاي تركيه تشويق كنند. اين كار حركتي به سوي افزايش رشد اقتصادي بود و كاهش تورم نيز مورد توجه خاص اين طرح بود كه طراحان اميدوار بودند تركيه در درازمدت به اين مهم دست يابد. دولت تركيه نيز با اتخاذ تصميماتي به دنبال تحقق آن بود.

    مهم ترين اين تصميمات عبارت بودند از:

......................

    اما در سال 2001  با پيروزي حزب dsp (حزب چپ دموكراتيك) و تشكيل دولت توسط بولنت اجويت كه با نگرش چپ به اقتصاد همراه بود همه اين دستاوردها به باد رفت. زماني كه بانك هاي تركيه دست به اقداماتي زدند كه مشابه آن چيزي بود كه امروز در آمريكا اتفاق مي افتد، در حالي كه بخش بانكداري فلج شده بود، (آن هم نه به خاطر.....................

تركيه در راه توسعه اقتصادي با چالش هاي اقتصادي زيادي مواجه است. بر اساس آمار موجود، بخش «غيردولتي»Tusiad(انجمن صاحبان صنايع بزرگ و سنگين تركيه)، حدود پنجاه درصد از توليد ناخالص داخلي تركيه......................

منابع

1- محسن، مراديان ، آشنايي با تركيه، مركز آموزش شهيد صياد شيرازي ارتش جمهوري اسلامي ايران، تهران،1383.

خبرگزاري ها و نشريات

2- خبرگزاري زمان چاپ تركيه

مقالات

3- هوشنگ ،  مقتدر ، ژئوپليتيك جديد تركيه، از منطقه بالكان تا چين غربي، فصلنامه خاورميانه، سال دوم، شماره 3،پاييز 1374

.....................

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

مباني نظري گسترش روابط تركيه نهادهاي اقتصادي بين المللي صندوق بين‌المللي پول تركيه و بانك جهاني


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۳:۲۶ ] [ مهديان ]

مباني نظري گسترش روابط تركيه با نهادهاي اقتصادي بين المللي ( صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني)

مباني نظري گسترش روابط تركيه با نهادهاي اقتصادي بين المللي ( صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني)

فرمت فايل : docx

حجم : 65

صفحات : 13

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري گسترش روابط تركيه با نهادهاي اقتصادي بين المللي ( صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و ...)

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

امروز دنيا شكل ديگري دارد . جهاني شدن مرزها را كم رنگ كرده و فرهنگ ها را به يكديگر متصل نموده است . جنگ هاي امروز ديگر ابعاد جنگ هاي قرن بيستم را ندارند و بيشتر شكل اقتصادي به خود گرفته اند . به همين دليل قوانين حاكم بر روابط كشورها تغيير كرده است. هيچ يك از كشورهايي كه راه تعامل با جهان را انتخاب كرده است، نه تنها منافع ملي خود را فدا ننموده، بلكه در صورتي توانسته است آن را حفظ نمايد كه قواعد بازي جهان امروز را به درستي به كار برده باشد. تجربه ساليان اخير ثابت كرده است كشورهايي كه راه تعامل را كنار گذاشته اند ، جز فقر و بدبختي حاصلي به دست نياورده اند .

جايگاه اقتصاد تركيه هر ساله در جدول جهاني تغيير مي كند و اين تغيير به نوسانات نرخ تبديل ارز و سرعت رشد بستگي دارد. در سال 2001 ـ كه براي اقتصاد تركيه سال بدي به شمار مي آمد ـ بانك جهاني، تركيه را در مقام بيستم قرار داد؛ حال آن كه برنامه هاي ريخته شده به وسيله ي مديريت اقتصاد كشور در 1999 اين هدف را دنبال مي كرد كه تركيه در سرآغاز قرن جديد پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا باشد(6).

.................

نقش سياست هاي پولي نهادهاي بين الملل در كاهش شديد نرخ تورم در تركيه:

    در دهه ۱۹۵۰ ميلادي اقتصاد تركيه با ركود مواجه شد و بحران هاي جدي تر اقتصاد تركيه در دهه ۱۹۷۰ ميلادي اتفاق افتاد. در اين زمان براساس دستور العمل هاي صندوق بين المللي پول، صنعت و صادرات تركيه به سرعت رشد كرد كه اين امر موجب ايجاد تعادل در بحران ترازپرداخت ها، شده است. بالابردن دوباره نرخ بهره در تركيه و طراحي يك برنامه منسجم براي فرونشاندن تقاضاي داخلي كالاهاي خارجي نيز بخش ديگري از اين دستورالعمل ها بود.

.............

    آغاز اصلاحات اقتصادي در تركيه

    در سال ،۱۹۸۰ سليمان دميرل، نخست وزير وقت تركيه، اصلاحات اقتصادي كه توسط تورگوت اوزال جانشين وي طراحي شده بود را به اجرا گذاشت كه هدف نهايي اين طرح حركت تركيه به سمت يك اقتصاد صادراتي بود. در يك برنامه سعي شد تا وارد كنندگان كالاهاي خارجي را به صادرات كالاهاي تركيه تشويق كنند. اين كار حركتي به سوي افزايش رشد اقتصادي بود و كاهش تورم نيز مورد توجه خاص اين طرح بود كه طراحان اميدوار بودند تركيه در درازمدت به اين مهم دست يابد. دولت تركيه نيز با اتخاذ تصميماتي به دنبال تحقق آن بود.

    مهم ترين اين تصميمات عبارت بودند از:

......................

    اما در سال 2001  با پيروزي حزب dsp (حزب چپ دموكراتيك) و تشكيل دولت توسط بولنت اجويت كه با نگرش چپ به اقتصاد همراه بود همه اين دستاوردها به باد رفت. زماني كه بانك هاي تركيه دست به اقداماتي زدند كه مشابه آن چيزي بود كه امروز در آمريكا اتفاق مي افتد، در حالي كه بخش بانكداري فلج شده بود، (آن هم نه به خاطر.....................

تركيه در راه توسعه اقتصادي با چالش هاي اقتصادي زيادي مواجه است. بر اساس آمار موجود، بخش «غيردولتي»Tusiad(انجمن صاحبان صنايع بزرگ و سنگين تركيه)، حدود پنجاه درصد از توليد ناخالص داخلي تركيه......................

منابع

1- محسن، مراديان ، آشنايي با تركيه، مركز آموزش شهيد صياد شيرازي ارتش جمهوري اسلامي ايران، تهران،1383.

خبرگزاري ها و نشريات

2- خبرگزاري زمان چاپ تركيه

مقالات

3- هوشنگ ،  مقتدر ، ژئوپليتيك جديد تركيه، از منطقه بالكان تا چين غربي، فصلنامه خاورميانه، سال دوم، شماره 3،پاييز 1374

.....................

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

مباني نظري گسترش روابط تركيه نهادهاي اقتصادي بين المللي صندوق بين‌المللي پول تركيه و بانك جهاني


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۲:۴۶ ] [ مهديان ]

مقاله مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايرانمقاله مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

مقاله مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايرانمقاله مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 29

صفحات : 83

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

مقاله مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

مزاياي ناشي از تقليل ريسك ها و مخاطرات ارزي

در وجوّ و حال و هواي تجاري امروزي تصميمات متخذه شديدا تحت تاثير منفي نوسانات نرخ ارز قرار مي‌گيرند. اگر كشوري صادراتي به كشور ديگر داشته باشد و قرار باشد عوايد صادراتي خود را در آينده دريافت نمايد . نگران بالا و پايين رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عوايد است . اگر ارزش پولي كه عوايد صادراتي بايد بوسيله آن پرداخت شود كاهش يابد . صادر كننده متضرر خواهد شد . همچنين اگر ارزش پول كشور صادر كننده بالا برود ارز كمتري بدست خواهد آورد . مثلا اگر يك تاجر آلماني 100 ميليون دلار در فرانسه سرمايه گذاري نمايد او سود خود را براساس نرخ برابري مارك و فرانك محاسبه مي‌نمايد . حال اگر توليد حاصله از اين سرمايه گذاري قرار باشد در فرانسه به  فروش رود . و فرانك فرانسه بطور ناگهاني درمقابل مارك سقوط نمايد . بنحوي كه هر فرانك در ازاي مارك كمتري نسبت به آنچه مورد نظر سرمايه گذار است معامله شود سرمايه گذار آلماني دچار زيان شده مايوس و دلسرد خواهد شد بنابراين هرچه نرخهاي ارز به ميزان بيشتري غيرقابل پيش بيني و ناپايدار باشد . سرمايه گذاري و صادرات مخاطره آميزتر خواهد بود و دامنه فعاليت ما كاهش مي‌يابد اما با ورود يورو نرخ ارز در بين كشورهاي منطقه به كلي زايل مي‌شود چرا كه ديگر پول هاي مختلف و تبديل آنها به يكديگر وجود خارجي ندارند تا ريسكي از اين بابت متصور باشد‌ بنابراين سياستگذاري بين المللي و تجارت با منطقه افزايش و استحكام خواهد يافت.

براي هر مصرف كننده ، توليد كننده يا سرمايه گذار اگر نتيجه تصميم اقتصادي خود را قرار است در آينده بدست آورد . ريسك نرخ ارز دردسر آفرين است . متاسفانه اين ريسك دامن گير بخش مختلفي از فعاليت هاي اقتصادي است البته با توسل به اقدامات استحفاظي يا تأميني مي‌توان در بازار سلف ارز اين ريسك ها را پوشش داد اما اين روش نيز با مشكلاتي همراه است زيرا  اولاً اين اقدامات مانند هرعمل بيمه اي ديگر داراي هزينه است و ثانياً  هر صنعت و يا فعاليت اقتصادي كوچك قادر نيست كه از عهده مخارج آن برآيد. و ثالثاً برخي از كشورها ساختار بازار مالي مجهزي را براي مقابله با ريسك ارزي در اختيار ندارند.

تقليل هزينه هاي معاملاتي

قبل از به  جريان افتادن يورو توريست ها براي ورود به هريك از يازده كشور منطقه يورو مجبور بودند كه پول ملي خود را برسرهر مرز يا در داخل كشور مقصد تبديل به پول محلي آن كشور نمايند كه اين كار داراي هزينه بود (حدود يك درصد پولي كه بايد تبديل شود ). يك مطالعه انجام شده حاكي از آن است كه هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبديل پول پرداخت مي‌كرده است . باتوجه به اينكه هرساله ده ها ميليون سفر صورت مي‌گيرد مي‌توان به رقم قابل توجه صرفه جويي در هزينه در اين مورد پي برد . پس از بكار افتادن يورو ديگر نيازي به تبديل پولهاي ملي عضو يورو نخواهد بود و اين مبلغ يك صرفه جويي واضح و آشكار به شمار مي‌رود.

...

اصلاحات ساختاري

برخي از كارشناسان براين اعتقاد هستند كه يورو و اصلاحات ساختاري كه شديدا در اروپا مورد احتياج است را تشويق و ترغيب مي‌نمايد . به طور خلاصه استدلال آنها اين است كه كشورهاي كه مي‌خواهند واجد شرايط براي عضويت در ترتيبات پولي يورو باشند . مجبور هستند كه اقتصاد مالي خود را با معيار همگراي مندرج در معاهده اتحاديه اروپا همساز و سازگار نمايند . در آينده اين كشورها بايد از پيمان ثبات و رشد تبعيت نمايند . ملزم به آن خواهند بود . در اين پيمان مقررات سختي وجود دارد كه استقراض دولتي را محدود مي‌نمايد به موجب اين پيمان مي‌توان كشورهايي كه اقدام به استقراضي هاي زياد مي‌نمايند را جريمه نموده . در اينجا شايد بي‌مناسبت نباشد كه در ارتباط با معيارها و ضوابط مربوط به الحاق به منطقه پولي يورو مطالبي عنوان شود ولي قبل از آن لازم به ذكر است كه در هركشوري نمي‌تواند پول يورو را به عنوان پول خود انتخاب نمايد . هنگامي‌كه رهبران اتحاديه اروپا در سال 1991 در ماستريخت هلند گردهم آمدند تا پيش نويس معاهده اتحاديه پولي اروپا را تهيه نمايند (بعدها اين معاهده به نام پيمان يا معاهده ماستريخت معروف شد.) موانع اقتصادي خاصي و يا شرايطي را بنام شرايط ورود براي ، عضويت در اتحاديه اروپا باشد ، كه از جمله شرايط عضويت در اين اتحاديه . حذف موانع تجاري وتعرفه ها نظم و عميق بخشيدن به گمرك ، حذف كنترل هاي گذرنامه اي و آمادگي كشورها براي واگذاري قدرت سياسي محدود به يك ارگان منطقه اي است اين الزامات در عين حال براي توفيق يك پول مشترك نيز ضروري است اما در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز ملزم به رعايت معيارهاي تقارب يا همگرايي هستند .

قيمت محصول : 7500 تومان

دانلود
برچسب

مقاله مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۲:۱۳ ] [ مهديان ]

پايان نامه نقش رازداري بانكي در تحقق بزه پولشويي

پايان نامه نقش رازداري بانكي در تحقق بزه  پولشويي

فرمت فايل : doc

حجم : 462

صفحات : 187

گروه : حقوق

توضيحات محصول :

پايان نامه نقش رازداري بانكي در تحقق بزه  پولشويي

 

چكيده

در اين پايان نامه پس از بررسي مفهوم رازداري بانكي و پولشويي، به بررسي قوانين و مقررات وضع شده در خصوص اين دو مقوله پرداخته شده است و تاثير اصل رازداري بانكي در تحقق اين بزه مورد ارزيابي قرار مي گيرد. سپس ضمن مقايسه الزامات قانوني مربوط به رازداري بانكي و از طرف ديگر پولشويي، به ريشه يابي مشكلات موجود در خصوص اين امر پرداخته شده است. حال كه چگونه مي توان بر اساس اصل رازداري بانكي هم حريم خصوصي افراد را حفظ نمود و هم به نحو شايسته به اجرايي شدن قوانين پولشويي در بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دست يافت سوال مهم و قابل تاملي است. 

واژگان كليدي : رازداري بانكي- پولشويي- نهانكاري بانكي و مالي- بهشت مالياتي

مقدمه

يكي از مفاهيمي كه طي دهه هاي اخير به ادبيات مالي جهان راه يافته است، مقوله   مبارزه با پولشويي است. تاثير و تبعات منفي اين موضوع بر اقتصاد كشورها و نيز بر اقتصاد بين المللي و امنيت جهاني به حدي گسترده و اثرگذار است كه نهادهاي بين المللي و مراجع تخصصي متعددي در سراسر جهان، مبارزه با اين پديده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبيات نظري، تدوين استانداردها، پيشنهاد رويه هاي نظارتي، انتشار تجربيات عملي و تقويت همكاري هاي بين المللي، تلاش وافري را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهاي مالي را به حداقل ممكن كاهش دهند. پولشويي، در مقايسه با ساير جرايم داراي چهار خصيصه برجسته است كه عبارتند از سود آور بودن، حرفه اي و پيچيده بودن، سازمان يافتگي و قدرت كتمان يا مشروع سازي رفتارهاي غيرقانوني. اين ويژگي ها  در روي ديگر خود وظيفه و الزام سنگيني را متوجه مراجع حاكميتي و نظارتي كشورها در مقابله با آن ها مي كند و آن همانا، لزوم بهره گيري از افراد باهوش، متخصص، تحصيلكرده و نيز به كارگيري روش ها، تجهيزات، نرم افزارها، بانك هاي اطلاعاتي و ... و همكاري گسترده مراجع ملي و حتي بين المللي است،

قسمتهاي از متن

مفاهيم كلي جرم پولشويي

تطهير پول به عنوان يك جنايت حدود دو دهه بيشتر سابقه ندارد. در خصوص ريشه­­ ي اصطلاح تطهير پول يا پولشويي، عقيده بر اين است كه اين اصطلاح ريشه در مالكيت خشكشويي ها توسط مافيا در ايالات متحده دارد.

تعريف: اولين سند بين المللي كه تعهداتي براي دولتهاي امضاء كننده به وجود آورد تا عمل تطهير درآمدهاي نامشروع را در قوانين داخلي خود جرم انگاري نمايند، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب 19 دسامبر 1988 مي باشد كه به كنوانسيون وين معروف است. در سال 1370 به موجب قانون الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب مجلس شوراي اسلامي، عملاً دولت ايران به اين كنوانسيون ملحق شده است. امروزه با عنايت به گسترش فعاليت گروه هاي جنايتكار سازمان يافته و توجه به اين امر كه جنايات ارتكابي اين گروه ها، منافع مادي بسياري را از طريق ارتكاب جرايمي نظير قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اخاذي، فحشاء و مواد الكلي نصيب اين گروه ها مي نمايد، طبيعتاً جهت مخفي نمودن منشاء نامشروع اين دارايي ها، فرايند تطهير پول مورد توجه اين باندهاي جنايتكار قرار مي گيرد تا از وراي اين اقدام و با ادغام و يا انتقال و يا تبديل درآمدهاي ناشي از جرم با اموال و دارايي هاي مشروع، ريشه درآمدها مخفي بماند و طبيعتاً با تداوم اين جريان، امكان ادامه ي فعاليت اين  گروه ها فراهم باشد . 

تاريخچه پولشويي

جرم پولشويي  يكي از مظاهر و آثار پيشرفت هاي اقتصادي در جهان امروز است بنابراين پديده اي نوين مي باشد و اكثر قوانيني كه در حقوق داخلي كشورها به تصويب رسيده و مقرراتي كه در صحنه جهاني مقرر گرديده است مربوط به دوران اخير مي باشد. جرم پولشويي به عنوان مصداقي از جرايم سازمان يافته محسوب مي شود و دانشمندان معتقدند همانگونه كه جنگ سرد، مشكل قرن بيستم بود، جرايم سازمان يافته نيز مشكل قرن بيست و يكم مي باشد. اصطلاح «پولشويي»[1] ابتدا در دهه هفتاد در ايالات متحده آمريكا مطرح شد زيرا تجار و فروشندگان مواد مخدر وقتي مواد را به معتادان مي فروختند، پول هاي آنان را كه بوي بدي  مي داد  مي گرفتند،


[1]-  Money laundering

اهداف پولشويي 

وقتي شخصي مالي تحصيل مي نمايد كه منشاء مجرمانه دارد خواه به طور مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم، آن را به دست آورده باشد يا بدون آنكه خود مرتكب جرم مبناء شده باشد با علم به منشاء مجرمانه اش آن مال را تحصيل كرده باشد، مي كوشد تا با استفاده از روشهاي متعدد، مبادرت به تطهير آن نمايد تا با برداشتن برچسب مجرمانه از درآمدهاي حاصل شده يا مخفي نگه داشتن منبع آن، راه كشف بزه منشاء آن درآمدها و در نهايت تعقيب مجرمين و توقيف اموال را مسدود نمايد.

فهرست

مقدمه. 1

1- بيان مسئله. 2

2- هدفهاي تحقيق : 2

3 - اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن : 2

4 - سوالات و فرضيه هاي تحقيق: 3

5 -  متغيرها و واژه هاي كليدي.. 4

6 - روش تحقيق.. 4

7 - محدوديتها و مشكلات تحقيق.. 4

8 - ساختار تحقيق : 5

بخش اول :كليات و مفاهيم. 6

فصل اول : مفاهيم كلي رازداري.. 7

مبحث اول : مفهوم و تعريف رازداري.. 7

گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح.. 9

گفتار دوم : تعريف سرّ حرفه اي.. 10

گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه اي.. 11

الف:پزشكان. 11

ب: وكلاء. 13

ج: سردفتران. 14

د: بانكها و موسسات مالي.. 16

ه: اسناد طبقه بندي شده و محرمانه. 17

مبحث دوم: تعريف رازداري بانكي.. 18

گفتار اول : مختصات رازداري بانكي.. 19

گفتار دوم : مباني رازداري بانكي.. 20

فصل دوم : مفاهيم كلي جرم پولشويي.. 21

مبحث اول : پولشويي در ادبيات حقوقي.. 22

گفتار اول : تعريف پولشويي.. 22

گفتار دوم : تاريخچه پولشويي.. 24

گفتار سوم : اهداف پولشويي.. 25

گفتار چهارم : ويژگيهاي پولشويي.. 26

الف: مسبوق به جرم مبنا يا مقدم. 26

ب: سازمان يافتگي.. 27

ج: فراملي بودن. 29

د: مجرمين يقه سفيد. 30

ه: فقدان بزه ديده مستقيم براي جرم پولشويي.. 32

مبحث دوم : مراحل پولشويي.. 33

گفتار اول : مرحله اول استقرار يا جايگذاري.. 33

گفتار دوم  : مرحله دوم يا مرحله استتار. 35

گفتار سوم : مرحله سوم يا مرحله بازگرداني.. 37

مبحث سوم : اركان جرم پولشويي.. 39

گفتار اول : ركن قانوني جرم. 40

گفتار دوم : ركن مادي جرم. 40

الف: رفتار فيزيكي.. 41

ب: نتيجه مجرمانه. 42

ج: موضوع جرم. 45

گفتار سوم : ركن معنوي جرم. 46

الف: پولشويي عمدي.. 47

ب: پولشويي غير عمدي.. 48

بخش دوم: الزامات حقوقي در جرم پولشويي  و اصل رازداري بانكي.. 50

فصل اول : شيوه هاي قانونگذاري و منابع حقوقي رازداري بانكي.. 51

مبحث اول : رازداري بانكي يك الزام حقوقي.. 55

گفتار اول: تعهد بانك... 55

الف: طرح موضوع. 56

ب: منبع و نيروي الزام آور تعهد. 56

بند اول: قانون. 56

بند دوم : قرارداد. 57

بند سوم :  عرف و رويه بين المللي.. 57

گفتاردوم : ماهيت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانكي.. 58

الف:  ماهيت حقوقي تعهد. 58

ب: قلمرو تعهد. 61

گفتارسوم : محتوا و گستره وظيفه رازداري بانكي.. 66

مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداري بانكي.. 68

گفتاراول : افشاي اطلاعات بانكي با رضايت مشتري.. 70

گفتاردوم: افشاي اطلاعات بانكي براي مبارزه با جرائم. 71

گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده هاي حقوقي.. 72

گفتار چهارم : اعلام عملياتي كه متضمن پولشويي است... 73

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتي دولتي و شركتي.. 74

فصل دوم  : جرم پولشويي در اسناد بين المللي و داخلي.. 76

مبحث اول : پولشويي در اسناد بين المللي.. 76

گفتار اول: پولشويي در كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان سال 1988-(كنوانسيون وين) 77

گفتار دوم : اعلاميه بال. 78

گفتار سوم : پولشويي دركنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي سال 2000 (پالرمو) 79

گفتارچهارم:كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد سال2003(كنوانسيون مريدا) 81

گفتار پنجم : توصيه هاي چهل گانه «گروه عمليات مالي شستشوي پول»FATF))1990. 83

گفتار ششم: قانون ضد تروريسم ايالات متحده آمريكا و پولشويي.. 85

مبحث دوم : پولشويي در حقوق موضوعه ايران. 86

گفتار اول : اقتصاد ايران و پولشويي.. 89

گفتاردوم : قوانين و مقرات ايران در مبارزه با پولشويي.. 91

الف : اصل 49 قانون اساسي.. 94

ب : قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي.. 94

ج: قانون مجازات اسلامي.. 96

د: قانون مبارزه با پولشويي.. 97

گفتارسوم : اقدامات دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي(مركزاطلاعات مالي) 98

الف: سامانه جامع مديريت پروژه 98

ب: گرد همايي ها و همايش ها و همكاري هاي بين المللي با سازمان هاي جهاني مبارزه با پولشويي. 99

گفتار چهارم : كاستي ها و مشكلات موجود در زمينه مبارزه با پولشويي در ايران. 100

الف: مراجع مبارزه با پولشويي و اختيارات آنها در قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي.. 100

ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشويي.. 101

ج : ضمانت اجرايي در قانون مبارزه با پولشويي.. 101

د : استفاده از سيستمهاي الكترونيكي در مبارزه با پولشويي.. 102

ه : مشكلات اجرايي قانون و آيين نامه مبارزه با پولشويي.. 102

بخش سوم : نقش نظام مالي و بانكي  در روند جرم پولشويي.. 105

فصل اول: روشهاي پولشويي.. 106

مبحث اول : روشهاي پولشويي مرتبط با بانكها و موسسات مالي.. 106

گفتار اول: بانكداري نوين.. 112

گفتار دوم:  بانكداري اختصاصي.. 113

گفتارسوم: بانكداري كارگزاري (مكاتبه اي) 114

مبحث دوم : روشهاي غير مرتبط با بانك ها و موسسات مالي.. 115

گفتاراول :  تراست ها و ديگر واسطه هاي غير نهادي.. 115

گفتار دوم : سيستم هاي ارسال وجه. 115

گفتارسوم: سيستمهاي ديگر. 117

مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشويي.. 118

گفتار اول: خدمات بيمه اي.. 118

گفتار دوم: صرافي ها 119

گفتارسوم: بازار اوراق بهادار. 119

گفتار چهارم: خدمات مالي اينترنتي.. 120

گفتارپنجم: عرضه كنندگان كالاهاي گران قيمت... 120

گفتار ششم: تجارت بين المللي.. 121

گفتار هفتم : شركتهاي پوششي (پوسته اي) 121

فصل دوم : سيستم بانكي ابزاري متداول براي ارتكاب پولشويي.. 122

مبحث اول: گونه شناسي جرم پولشويي.. 123

گفتار اول: اسمورفينگ (تكثر سپرده اي) 123

گفتار دوم: حساب هاي مورد استفاده پولشويان. 124

الف: حساب هاي وابستگان. 124

ب: حساب هاي دسته جمعي.. 125

ج: حساب هاي انتقالي واسط.. 125

د: حساب هاي غير فعال 126

گفتار سوم: حواله هاي بانكي و غيره 126

گفتار چهارم: ترتيبات وثيقه وام. 127

مبحث دوم: استفاده از ابزارهاي بانكي در جرم پولشويي.. 127

گفتاراول: گشايش اعتبارات اسنادي.. 127

گفتاردوم: ضمانت نامه هاي بانكي.. 128

گفتارسوم: ضمانت نامه پيش پرداخت... 129

گفتار چهارم : ساير موارد. 129

فصل سوم : رازداري بانكي يا نهانكاري بانكي.. 129

مبحث اول : نهانكاري مالي و بانكي.. 130

گفتاراول : شفافيت اقتصادي.. 131

گفتاردوم : شاخص نهانكاري مالي.. 135

گفتار سوم : مرز رازداري بانكي 143

گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجراي قاعده رازداري بانكي.. 145

مبحث دوم : رازداري بانكي در بهشتهاي پولشويي.. 146

گفتار اول: مشخصه هاي بهشت مالياتي.. 148

گفتار دوم : نقش بهشتهاي مالياتي در اقتصاد جهاني.. 149

گفتار سوم : طبقه بندي كشورها از حيث رعايت مقررات رازداري بانكي.. 151

فصل  چهارم : شيوه هاي پيشگيري از جرم پولشويي.. 152

مبحث اول : پيشگيري.. 153

گفتار اول: مفهوم پيشگيري از جرم. 153

گفتار دوم : شناسايي و كشف جنايت... 154

مبحث دوم : تدابير پيشگيرانه اختصاصي.. 155

گفتار اول : تعديل قاعده رازداري بانكي.. 156

گفتار دوم : مصونيت مكلفين از تعقيب ناشي از افشاء سر. 157

گفتار سوم : گزارش معاملات مشكوك.. 157

گفتار چهارم : جلوگيري از وقوع جرايم منشاء و مقدم. 158

گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانكي و نظارت بانك مركزي بر موسسات مالي.. 159

نتيجه گيري و پيشنهادها 161

نتيجه گيري.. 161

پيشنهادها 167

منابع و مآخذ. 171

قيمت محصول : 18000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه نقش رازداري بانكي در تحقق بزه پولشويي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۱:۴۸ ] [ مهديان ]

شناسايي و توپولوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله

شناسايي و توپولوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 35

گروه : پژوهش هاي دانشگاهي

توضيحات محصول :

شناسايي و توپولوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله


مقدمه

همانطور كه مستحضر هستيد، ايران يكي از 10 كشور بلاخيز جهان است كه هر ساله خسارات مادي و جاني بسيار سنگين را متحمل مي شود.

اكثر زلزله هاي گذشته ايران بيشتر از ماهيتي روستايي برخوردار بوده و سازه هاي آسيب ديده و خراب شده عموماً ساز هاي يك طبقه خشتي، سنگي، آجري و از نظر سكونت به صورت تك خانوار بوده اند.

بعد از وقوع اين زلزله ها، عمليات امداد و نجات به صورت خودامدادي و با وسايل ابتدايي نظير بيل و كلنگ صورت مي گرفته و به ندرت نياز به عمليات پيچيده جستجو با كمك تجهيزات مكانيكي پيشرفته بوده است.

تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق:

عنوان تحقيق «شناسايي و تيپلوژي سازه هاي آسيب پذير در مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله» است. اما چرا در برابر زلزله؟

وقوع زلزله اثر روحي و رواني بيشتري در جامعه نسبت به ساير عوامل ديگر داراي مي باشد و علت تشديد اثر روحي و رواني زلزله به دليل:

1-  وقوع يكباره زلزله

2-  عدم پيش بيني و حالت غافل گيرانه

3-  اثرات تخريبي بسيار مهلك

4-  خسارت جاني و مالي بسيار

5-  ايجاد بحران در جامعه

اثرات كلي زمين لرزه ها

الف) حركات مستقيم سازه ها

حركات مستقيم سازه ها، حركتي است كه مستقيماً از طريق اتصال سازه به زمين حاصل مي شود دو اثر اصلي اين حركت عبارتند از يك اثر بي ثباتي كه به علت تكان بوجود آمده و يك اثر بي ثباتي كه به علت نيروي اينرسي  است كه موجب آن سازه با حركت ايجاد شده مقابله مي نمايد. 

ب) گسلهاي سطحي زمين

ممكن است شامل شكافها، حركتهاي عمودي، نشست كلي يك منطقه، حركات زمين و غيره باشد. 

ج) امواج جذر و مدي

حركات زمين مي توانند امواج عظيمي را بر سطح درياها ايجاد كند كه اين نيز مي تواند خسارات عمده اي به مناطق حاشيه ساحلي وارد نمايد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

 

مقدمه

 

بيان مسئله

 

اهميت و ضرورت تحقيق

 

اهداف تحقيق

 

ادبيات و پيشينه تحقيق

 

جامعه آماري

 

روش تحقيق

 

فصل دوم

 

تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق

 

زلزله

 

اثرات كلي زمين لرزه ها

 

الف) حركات مستقيم سازه ها

 

ب) گسل هاي سطحي زمين

 

ج) امواج جزر و مدي

 

د) جاري شدن سيل آتش سوزي، انفجار و غيره

 

چگونه زلزله بر ساختمانها اثر مي كنند

 

عوامل تشديد كننده آسيب پذيري ساختمان

 

مطالعه بافت بيروني روستا و شهر

 

پراكندگي و تراكم واحد روستايي و شهري

 

بررسي تأثير روابط اجتماعي در بافت روستا و شهر

 

مطالعه كالبدي بافت روستا و شهر

 

آشنايي با سازه هاي شهري و روستايي

 

سازه هاي آجري

 

سازه هاي فلزي

 

سازه هاي مركب فولادي و بتن مسلح

 

سازه هاي بتن مسلح

 

اهداف مقاوم سازي

 

آسيب پذيري قابل پيش بيني

 

مقاوم سازي لرزه اي سازه هاي با مصالح بنايي

 

روش هاي مقاوم سازي

 

انتقادات

 

پيشنهادات

 

چرخه مديريت بحران

 

1- مرحله پيش گيري

 

2- مرحله آمادگي

 

الف) آمادگي در برابر خطر

 

ب) تخفيف خطر

 

ج) جلوگيري از خطر

 

3- مرحله مقابله

 

4- مرحله بازسازي

 

آمادگي برنامه هاي ترويجي

 

نتيجه گيري

 

منابع

 

 

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

شناسايي و توپولوژي سازه هاي آسيب پذير مناطق شهري و روستايي در برابر زلزله


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۱:۱۴ ] [ مهديان ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب