پژوهش دانشگاهي
 
نويسندگان
مطالب تصادفی
لینک دوستان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 29
دیروز : 5
افراد آنلاین : 1
همه : 7846
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است

پايان نامه فرسودگي شغلي و همچنين ميزان مولفه هاي سه گانه آن در ميان اساتيد و معلمان

پايان نامه فرسودگي شغلي و همچنين ميزان مولفه هاي سه گانه آن در ميان اساتيد و معلمان

فرمت فايل : doc

حجم : 210

صفحات : 189

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پايان نامه فرسودگي شغلي و همچنين ميزان مولفه هاي سه گانه آن در ميان اساتيد و معلمان

چكيده

اگر چه تدريس به دليل توسعه منابع انساني امري پاداش دهنده است. اما فشارهاي رواني ويژه اي را ايجاد مي كند كه منجر به فرسودگي شغلي مسلش مي شود. فرسودگي شغلي عبارت است از: خستگي عاطفي شخصيت و فقدان كارايي شخصي در كار. هدف اين پژوهش تعيين ميزان فرسودگي شغلي در ميان اساتيد دانشگاه و معلمان مدارس و بررسي رابطه فرسودگي شغلي با هوش هيجاني و پنج عامل بزرگ شخصيتي در بين آنها مي باشد. روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش عبارت است از كتب اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي استان اردبيل و دبيران مقطع متوسطه اين استان كه در سال تحصيلي 89-88 اشتغال دارند. نمونه پژوهش 250 نفر شامل 121 نفر مرد و 129 نفر زن مي باشد كه از طريق نمونه گيري خوشه اي چند جلسه اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه ي فرسودگي شغلي * پرسشنامه هوش هيجاني برادبري و پرسشنامه نئوفرم كوتاه مك كرا و كاستا. داده ها توسط روش هاي آماري توصيفي (توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (همبستگي پيرسون، T مستقل و تحليل رگرسيون چندگانه) تحليل شد. نتايج پژوهش نشان داد كه فرسودگي شغلي اساتيد و معلمان در سطح خفيف بوده و هيچ تفاوت معني داري بين موقعيت شغلي و فرسودگي شغلي وجود ندارد. نتايج همچنين نشان داد كه بين هوش هيجاني و مولف هاي آن (خوداگاهي، خود مديريتي، مديريت روابط) با فرسودگي شغلي رابطه منفي معني دار وجود دارد و بين آگاهي اجتماعي و فرسودگي شغلي رابطه معني دار به دست نيامد. در رابطه با پنج عامل بزرگ شخصيتي نتايج نشان داد كه روان رنجوري با فرسودگي شغلي رابطه مثبت داشته و برون گرايي، مقبوليت و وظيفه شناسي رابطه منفي معني داري با فرسودگي شغلي دارد. در مورد مولفه گشودگي و فرسودگي شغلي رابطه معني دار به دست نيامد. تجزيه و تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه روان رنجوري نقش معني داري در پيش بيني فرسودگي شغلي بر عهده دارد. تفاوت جنسيتي معني داري بين دو جنس از نظر فرسودگي شغلي وجود نداشت.

اصطلاحات كليدي: فرسودگي شغلي، هوش هيجاني، پنج عامل بزرگ شخصيتي

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

فصل اول: مقدمه و كليات

1- مقدمه ...........................................................................................................................

1-2 بيان مسئله...................................................................................................................

1-3 ضرورت پژوهش.......................................................................................................

1-4 متغيرهاي پژوهش .....................................................................................................

1-6 فرضيه هاي پژوهش .................................................................................................

1-7 تعريف مفهومي متغيرها.............................................................................................

1-8 تعريف عملياتي متغيرها............................................................................................

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1 مباني نظري و پيشينه پژوهشي فرسودگي شغلي ...................................................

2-1-1 فرسودگي شغلي ..................................................................................................

2-1-2 تاريخچه فرسودگي شغلي ...................................................................................

2-1-3 نظريه هاي مربوط به فرسودگي شغلي ..............................................................

2-1-3-1 مدل سه عاملي مسلش.....................................................................................

2-1-3-2 مدل تطابق فرد و شغل ...................................................................................

2-1-3-3 مدل هشت مرحله اي گلمبيوسكي.................................................................

2-1-3-4 مدل مالاچ پاينز................................................................................................

2-1-3-5 مدل هاريس......................................................................................................

2-1-4 نشانه شناختي فرسودگي شغلي ..........................................................................

2-1-5 علل فرسودگي شغلي ..........................................................................................

2-1-6 مراحل فرسودگي شغلي ......................................................................................

2-1-7 پيامدهاي فرسودگي شغلي .................................................................................

2-1-8 شيوه هاي درمان و پيشگيري از فرسودگي شغلي..............................................

2-1-9 تحقيقات انجام شده در مورد فرسودگي شغلي..................................................

2-2 مباني نظري و پيشينه پژوهشي شخصيت ...............................................................

2-2-1 تعريف شخصيت .................................................................................................

2-2-2 نظريه هاي مربوط به شخصيت ...........................................................................

2-2-2-1 نظريه هاي صفات شخصيت ..........................................................................

2-2-2-2 نظريه هاي يادگيري اجتماعي شخصيت .......................................................

2-2-2-3 نظريه هاي صفات و شرايط ...........................................................................

2-2-2-4 نظريه روان تحليل گري شخصيت .................................................................

2-2-2-5 نظريه پديدار شناختي .....................................................................................

2-2-2-6 نظريه رواني اجتماعي اريك اريكسون...........................................................

2-2-2-7 نظريه ارگانيستيك گلداشتاتن..........................................................................

2-2-3 پديدآيي شخصيت ...............................................................................................

2-2-4 مراحل تحول شخصيت .......................................................................................

2-2-5 عوامل موثر در تكوين شخصيت ........................................................................

2-2-6 رگه هاي شخصيتي ..............................................................................................

2-2-7 تاريخچه رگه هاي شخصيتي ...............................................................................

2-2-8 فهرست رگه هاي شخصيتي ................................................................................

2-2-9 طرح پنج رگه شخصيتي ......................................................................................

2-2-10 پژوهش هاي انجام شده در رابطه با پنج عامل بزرگ شخصيتي و فرسودگي شغلي 

2-3 مباني نظري و پيشينه پژوهشي هوش هيجاني .......................................................

2-3-1 هيجان.....................................................................................................................

2-3-2 مفهوم هوش هيجاني.............................................................................................

2-3-3 مدل هاي هوش هيجاني ......................................................................................

2-3-3-1 مدل ماير، سالووي و كاروسو.........................................................................

2-3-3-2 مدل گروس.......................................................................................................

2-3-3-3 مدل تركيبي بار- ان .......................................................................................

2-3-3-4 مدل هوش هيجاني گلمن ...............................................................................

2-3-4 تاريخچه هوش هيجاني.........................................................................................

2-3-5 ويژگي هاي هوش هيجاني...................................................................................

2-3-6 كفايت هيجاني......................................................................................................

2-3-7 كفايت اجتماعي....................................................................................................

2-3-8 ارتباط الكسي تايمي و هوش هيجاني................................................................

2-3-9 هوش هيجاني و هوش شناختي...........................................................................

2-3-10 هوش هيجاني و سلامتي....................................................................................

2-3-1 پژوهش هاي انجام شده در رابطه با هوش هيجاني و فرسودگي شغلي...........

2-4 جمع بندي..................................................................................................................

فصل سوم: مواد و روشها .................................................................................................

3-1 نوع پژوهش ..............................................................................................................

3-2 جامعه آماري و گروههاي نمونه گيري، روش نمونه گيري ...................................

3-3 ابزارهاي پژوهش ......................................................................................................

3-3-1 پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش......................................................................

3-3-2 پرسشنامه هوش هيجاني برادبري.........................................................................

3-3-3 پرسشنامه نئوفرم كوتاه مك كرا و كاستا............................................................

3-4 روش اجراي پژوهش ...............................................................................................

3-5 روش تجزيه و تحليل آماري.....................................................................................

فصل چهارم: يافته ها

4-1 مقدمه .........................................................................................................................

4-2 داده هاي توصيفي ....................................................................................................

4-3 تحليل داده ها.............................................................................................................

4-4 يافته هاي جانبي........................................................................................................

4-5 جمع بندي..................................................................................................................

فصل پنجم:

5-1 بحث و نتيجه گيري ..................................................................................................

5-2 محدوديت هاي پژوهش............................................................................................

5-3 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آينده ....................................................................

5-4 پيشنهادات كاربردي..................................................................................................

فهرست منابع......................................................................................................................

الف) منابع فارسي..............................................................................................................

ب) منابع انگليسي ............................................................................................................

فهرست جداول

جدول 4-1: شاخص توصيفي پاسخگويان با توجه به جنسيت ...................................

جدول 4-1: شاخص توصيفي پاسخگويان با توجه به مدرك تحصيلي.......................

جدول 4-3: شاخص توصيفي پاسخگويان با توجه به محل سكونت...........................

جدول 4-4: شاخص توصيفي متغيرهاي پژوهش ..........................................................

جدول 4-5: خلاصه نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين نمرات فرسودگي شغلي در دو گروه       

جدول 4-6: خلاصه نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين نمرات فراواني فرسودگي شغلي در دو گروه      

جدول 4-7: خلاصه نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين نمرات شدت فرسودگي شغلي در دو گروه

جدول 4-8: همبستگي پيرسون فرسودگي شغلي با ابعاد هوش هيجاني......................

جدول 4-9: همبستگي بين شاخص كلي فرسودگي شغل و پنج عامل بزرگ شخصيتي       

جدول 4-10: تحليل رگرسيون نمرات متغير ملاك بر اساس نمرات متغيرهاي پيش بيني      

جدول 4-11: خلاصه اطلاعات تحليل واريانس..............................................................

جدول 4-12: پيش بيني فرسدگي شغلي از روي شاخص كلي هوش هيجاني و پنج عامل بزرگ شخصيتي

جدول 4-13: خلاصه نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين نمرات فرسودگي شغلي در دو گروه مستقل      

 


 قيمت محصول : 25000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه فرسودگي شغلي و همچنين ميزان مولفه هاي سه گانه آن در ميان اساتيد و معلمان فرسودگي شغلي ميزان مولفه هاي سه گانه آن در ميان اساتيد و معلمان پايان نامه فرسودگي شغلي فرسودگي شغلي و همچنين ميزان مولفه هاي سه گانه آن در ميان اساتيد و معلمان و بررسي رابطه فرسودگي شغلي با ويژگي هاي هوش هيجاني و پنج عامل بزرگ شخصيتي در بين اساتيد دانشگاه


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۳:۲۹ ] [ مهديان ]

پاورپوينت فين تك و كاربرد آن در اقتصاد مدرن

پاورپوينت فين تك و كاربرد آن در اقتصاد مدرن شامل 38 اسلايد زيبا كه با جديدترين نسخه پاورپوينت طراحي شده و قابل ويرايش مي باشد و براي دانشجويان اقتصاد و حسابداري كاربرد دارد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 38
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي اقتصاد


توضيحات كامل

پاورپوينت فين تك و كاربرد آن در اقتصاد مدرن

 

پاورپوينت فين تك و كاربرد آن در اقتصاد مدرن شامل 38 اسلايد زيبا كه با جديدترين نسخه پاورپوينت طراحي شده و قابل ويرايش مي باشد . همچنين به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين پاورپوينت براي دانشجويان اقتصاد ، حسابداري و ساير دانشجويان مرتبط كاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين پاورپوينت را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصويري از پيش نمايش اسلايدهاي اين پاورپوينت را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده كنيد و در صورت تمايل در ادامه مطلب آن را دانلود نماييد .

 

مقدمه

تكنولوژي تقريبا همه‌ي جنبه‌هاي زندگي ما را از خريد كردن گرفته تا ارتباط با دوستان‌مان تغيير داده است. اين تغييرات، صنعتِ خدماتِ مالي را كاملا دگرگون كرده‌اند. در طول چند سال گذشته تعداد زيادي شركت استارتاپ آغاز به كار كرده‌اند كه از فناوري استفاده مي‌كنند تاسرمايه‌گذاري، پرداخت قبوض و حتي وام گرفتن را براي مردم آسان‌تر كنند كه به اين فناوري مالي، فين تك مي‌گويند.

اين مسئله مخصوصا براي متولدين هزاره‌ي سوم جالب است. چون اين افراد با گوشي موبايل بزرگ شده‌اند و مي‌خواهند مبادلات مالي خود را نيز همان‌طور انجام بدهند كه عكس‌هايشان را به اشتراك مي‌گذارند يا درخواست شغل مي‌كنند. شركت‌هاي فناوري‌محور اين مسئله را مي‌دانند و روي آن سرمايه‌گذاري كرده‌اند. متولدين هزاره‌ي سوم خدمات مالي را مثل كالاي مصرفي مي‌بينند كه ديدگاه كاملا متفاوتي است.

با اين حال فقط ديدگاه جديد اين افراد در مورد بازارهاي مالي نيست كه اين صنعت را ممكن كرده است. دليل ديگر اين است كه اين افراد داده‌ها را با فناوري تركيب مي‌كنند و به شركت‌هاي مختلف كمك مي‌كنند اطلاعات را به روش جديدي جمع و آناليز كنند. حالا اين روش‌ها ممكن است برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري شخصي باشند يا تأييد درخواست وام از طريق فرايندهاي مختلف اداري.

و ...

فهرست مطالب

مقدمه

فين‌ تك چيست؟

فوايد فين تك چيست؟

پرداخت از طريق موبايل

فين تك براي امور مالي شخصي و پس‌انداز

فين تك بانك‌داري اينترنتي و بودجه‌بندي

پايان

 

عنوان : فين تك و كاربرد آن در اقتصاد مدرن

فرمت : پاورپوينت

حجم : 376 كيلوبايت

تعداد صفحات : 38 

 

پيش نمايش تمام صفحات پاورپوينت

 

پاورپوينت فين تك و كاربرد آن در اقتصاد مدرن


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۰۶:۵۷ ] [ مهديان ]
نمونه سوالات استخدامي جمعيت هلال احمر

نمونه سوالات استخدامي جمعيت هلال احمر

دانلود نمونه سوالات استخدامي جمعيت هلال احمر

هلال احمر جمعيت هلال احمر منابع آزمون هلال احمر سوالات هلال احمر
دسته بندي نمونه سوالات استخدامي
فرمت فايل pdf
حجم فايل 7621 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 376

مجموعه ي سوالات استخدامي جمعيت هلال احمر شامل سوالات زير است : ( تمامي سوالات داراي پاسخنامه ميباشد)

۳۴۵ سوال زبان و ادبيات فارسي به همراه پاسخنامه

۳۲۵ سوال احكام و معارف اسلامي به همراه پاسخنامه

۲۸۵ سوال زبان انگليسي به همراه پاسخنامه

۳۱۵ سوال كامپيوتر به همراه پاسخنامه

۲۶۵ سوال هوش و استعداد تحصيلي به همراه پاسخنامه

جزوه اساسنامه جمعيت هلال احمر

حزوه آموزش كمكهاي اوليه

جزوه مرور مختصر بر تاريخچه صليب سرخ و هلال احمر

شما با مطالعه اين نمونه سوالات مي توانيد گام بزرگي به سمت استخدام شدن در اين آزمون برداريد.

دانلود نمونه سوالات استخدامي جمعيت هلال احمر


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۳:۱۶ ] [ مهديان ]

مباني نظري اختلالات يادگيري، مشكلات و اختلالات رياضي

مباني نظري اختلالات يادگيري، مشكلات و اختلالات رياضي

فرمت فايل : docx

حجم : 29

صفحات : 18

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

مباني نظري اختلالات يادگيري، مشكلات و اختلالات رياضي

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

متغيرها: اختلالات يادگيري، مشكلات و اختلالات رياضي

توضيحات: 18 صفحه فارسي (word)

با رفرنس دهي كامل فارسي و انگليسي و پانويس ها مناسب براي پايان نامه

خلاصه اي از كار:

2-2-  اختلالات ياد‌گيري

اختلال ياد‌گيري، اختلال عصب زيست شناختي است كه از يك مشكل جد‌ي د‌ر خواند‌ن، حساب كرد‌ن و يا كلمه‌بند‌ي در نوشتن به وجود‌ مي‌آيد‌ كه انتظار نمي‌رود‌ به يك فرد‌ عاد‌ي نسبت د‌اد‌ه شود‌. اگر د‌رست ارزيابي نشود‌ تأثير بالقوه‌اي روي عملكرد‌ ناسازگارانه‌ي فرد‌ د‌ارد‌ و د‌ر حوزه‌هاي چند‌گانه‌ي زند‌گي ضعف ايجاد‌ مي‌نمايد‌. وقتي فرد‌ي مظنون به اختلال ياد‌گيري مي‌شود‌، يك ارزشيابي عصب روان‌شناختي براي توانايي‌هاي فرد ضروري است تا منبع مشكل را تعيين كند‌ كه مي‌تواند‌ به عنوان پايه‌اي براي فنون جبراني و اختيارات د‌رماني باشد‌ (سعيدي و همكاران، 1387). 
......................

ريشه‌ها ي اختلال ياد‌گيري  
انواع زياد‌ي از عملكرد‌هاي غيرعاد‌ي مغز وجود‌ د‌ارند‌ كه مي‌توانند‌ منجر به يك اختلال ياد‌گيري شوند‌ كه تاكنون تغييرات و علل آن شناسايي و طبقه‌بند‌ي نشد‌ه‌اند‌. به طور مثال نارساخواني از اختلالات ياد‌گيري‌اي است كه روي خواند‌ن و هجي كرد‌ن تأثير مي‌گذارد‌. تحقيقات نشان د‌اد‌ه است كه عملكرد‌ غير عاد‌ي مغز د‌ر پرد‌ازش زباني- شنيد‌اري(مثل پرد‌ازش صد‌اشناسي نام‌گذاري سريع اتوماتيك)د‌ر تعد‌اد‌ زياد‌ي از افراد‌ مبتلا به نارسا خواني د‌يد‌ه شد‌ه است. (حسين نژاد و همكاران، 1383).     

................

- ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻻت رﻳﺎﺿﯽ  

ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﻳﯽ، راهنمايي و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن، در ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ دروس رﻳﺎﺿﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ هستند و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان هﻤﺴﺎن ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺁﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ها را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ كه شامل موارد زير است:

- ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﺑﻪ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ

.........................

2-3-1- عوامل اختلالات يادگيري رياضي

1- ادراكي- حركتي

ادراك، محركات شنوايي، بينايي و لامسه را سازماندهي، داراي ساختار تعبير و تفسير مي كند كودكاني كه ناتواني ادراكي دارند معمولاً براي تعبير و تفسير و پيداكردن معني محركهاي محيطشان دچار مشكل مي شوند. اگرچه بعضي از كودكانيكه ناتوانيهاي ادراكي دارند به خاطر كندي پيشرفت تحصيلي مراجعه داده مي شوند. معلمين و متخصصين بايد تلاش كنند عوامل دخيل شكست تحصيلي را كشف كنند. اين علل مي تواند شامل اختلالات توجه، افتراق بينايي، ناتوانيهاي شنوايي، ادراكي و يا ناتوانيهاي بينايي-ادراكي و يا حافظة بينايي باشد. بسياري از كودكان مشكلاتي دارند كه به خاطر تركيب دو يا چند مورد از اين علل به وجود آمده است با ارزيابي اين عوامل ممكن است معلم يك عامل اصلي دخيل را پيدا كند كه مانع و محدود كنندة توانايي كودك براي موفقيت تحصيلي است (بني عقيل و همكاران، 1387).

....................

رابطه هوش و يادگيري

هوش توانايي ذهني است و قابليت‌هاي متنوعي همچون استدلال، برنامه‌ريزي، حل مسئله، تفكر انتزاعي، استفاده از زبان، و يادگيري را در بر مي‌گيرد.  غالبا ًمعيارهاي معيني نظيرِ توانايي حلِ مساله، استدلال، قدرتِ حافظه و مانند آن را تعيين كننده ي هوش در هر فرهنگي مي دانند. 

منابع:

اسلاوين، رابرت. (2002). جمع بندي تحقيقات انجام شده پيرامون يادگيري مشاركتي. ترجمه فاطمه فقيهي، فصلنامه تعليم و تربيت، سال هشتم، شماره 2، ص 42.

افروز، م. (1389). بررسي علل موثردر افت تحصيلي رياضي ابتدايي.انديشه‌هاي نو، دوره يازدهم، ص 12.

....................

.........................

قيمت محصول : 20000 تومان

دانلود
برچسب

مباني نظري اختلالات يادگيري، مشكلات و اختلالات رياضي مباني نظري اختلالات يادگيري مشكلات و اختلالات رياضي مباني نظري اختلالات يادگيري مشكلات اختلالات رياضي مباني نظري اختلالات يادگيري، مشكلات و اختلالات رياضي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۶:۳۳ ] [ مهديان ]
پروژه مهندسي نرم افزار با موضوع تجزيه و تحليل سيستم كتاب فروشي آنلاين

پروژه مهندسي نرم افزار با موضوع تجزيه و تحليل سيستم كتاب فروشي آنلاين همراه با سناريو و پاورپوينت ارائه استفاده شده به عنوان پروژه پاياني

دانلود پروژه مهندسي نرم افزار با موضوع تجزيه و تحليل سيستم كتاب فروشي آنلاين

تجزيه و تحليل سيستم UML يوزكيس دياگرام نمودار يوزكيس اكتور دياگرام نمودار اكتورها نمودار كلاس كلاس دياگرام نمودار حالت نمودار توالي نمودار همكاري اكتيويتي دياگرام نمودار فعاليت مهندسي نرم افزار يو ام ال دياگرام نمودارهاي UML نمودارهاي يو ام ال رشنال رز
دسته بندي مهندسي كامپيوتر
فرمت فايل zip
حجم فايل 3501 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 75

تجزيه و تحليل سيستم كتاب فروشي آنلاين پروژه مهندسي نرم افزار

 

محتواي فايل :

  1. كليه دياگرام ها و نمودار هاي UML
  2. فايل پاورپوينت ارائه ppt
  3. نمودار ERD
  4. سناريو
  5.  

 

دانلود پروژه مهندسي نرم افزار با موضوع تجزيه و تحليل سيستم كتاب فروشي آنلاين


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۶:۴۱ ] [ مهديان ]

تجربيات مدون مديريت جهت ارتقا شغلي فرهنگيان

تجربيات مدون مديريت جهت ارتقا شغلي فرهنگيان

فرمت فايل : pdf

حجم : 44

صفحات : 30

گروه : تجربيات فرهنگيان

توضيحات محصول :

تجربيات مدون مديريت جهت ارتقا شغلي فرهنگيان

در 30 صفحه ورد قابل ويرايش آماده ارائه با فرمت doc

فهرست

عنوان                                             صفحه

مقدمه                                                                                                              2

● الگويي ماندگار براي مديريت:                                                                      3

● مفاهيم و تعاريف مديريت آموزشي                                                              5

● اهداف اساسي و كلي مديريت آموزشي                                                       6

● ذاتي يا اكتسابي بودن مديريت و رهبري                                                     7

● تواناييهاي مديريت و رهبري آموزشي                                                         8

▪ تواناييهاي بلوغي :                                                                                        9

▪ توانايي هاي رهبري                                                                                       10

● وظايف اساسي مديريت آموزشي                                                                 11

● راهكارهاي موفقيت در مديريت                                                                   13

بيان كاركردها و وظايف مديران آموزشي                                                         15

برنامه آموزشي وتدريس :                                                                                17

تعريف مديريت                                                                                                           18

فراگرد مديريت                                                                                               19

تعريف مديريت آموزشي                                                                                 20       

ضرورت مديريت آموزشي                                                                               21

اهداف مديريت آموزشي                                                                                 22

مهارت‌هاي سه‌گانه مديريت                                                                             23

كاركردهاي مديريت آموزشي                                                                          24

ويژگي‌هاي مدير آموزشي                                                                                25

● محدوديتها و اشكالات (چالشها)                                                                  28

● نتيجه گيري:                                                                                                30

مقدمه

اين كه موضوع مديريت از اولين روزهاي پيدايش انسان با او بوده است ، اما در يك قرن اخير به دليل ايجاد سازمانهاي جديد ، پيچيده و متراكم از تكنولوژي و برخوردار از انسانهاي پر نياز ، مورد توجه قرار گرفته است .

سرعت ، قدرت عمل و افزايش فرآورده هاي انساني و صنعتي نياز به نيروي هماهنگ كننده متفكر و وارسته اي به نام مدير دارد تا بتواند با برنامه ريزي درست بين همه اجزاء ، امكانات هماهنگي به وجود آورد .

زمان حاضر را عصر مديريت و رهبري مي نامند چون موفقيت نهادها و سازمانها تا حد زيادي به كارايي و اثر بخشي مديريت بستگي دارد . نقش مديريت در بهره وري مدارس باعث پيدايش سبكهاي مختلف مديريت شده است . با آنكه همه سبكهاي مديريت به نوبه خود و در جاي خود مهم و پر ارزش هستند ، اگر مديريت آموزشي را با هر يك از انها مقايسه كنيم متوجه مي شويم كه هيچ يك از آنها به اندازه مديريت آموزشي حايز اهميت نيست ، چرا كه هرگونه كوتاهي ، سهل انگاري و اشتباه در زمينه آموزش و پرورش انسانها تاثيرات نامطلوب و زيان باري در رشد افراد و كل جامعه دارد . 

 

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود
برچسب

تجربيات مدون مديريت جهت ارتقا شغلي خبره و عالي كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم دانلود كتاب دانلود تحقيق دانلود مديريت


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۹:۰۶ ] [ مهديان ]

تجربيات مدون مديريت جهت ارتقا شغلي فرهنگيان

تجربيات مدون مديريت جهت ارتقا شغلي فرهنگيان

فرمت فايل : pdf

حجم : 44

صفحات : 30

گروه : تجربيات فرهنگيان

توضيحات محصول :

تجربيات مدون مديريت جهت ارتقا شغلي فرهنگيان

در 30 صفحه ورد قابل ويرايش آماده ارائه با فرمت doc

فهرست

عنوان                                             صفحه

مقدمه                                                                                                              2

● الگويي ماندگار براي مديريت:                                                                      3

● مفاهيم و تعاريف مديريت آموزشي                                                              5

● اهداف اساسي و كلي مديريت آموزشي                                                       6

● ذاتي يا اكتسابي بودن مديريت و رهبري                                                     7

● تواناييهاي مديريت و رهبري آموزشي                                                         8

▪ تواناييهاي بلوغي :                                                                                        9

▪ توانايي هاي رهبري                                                                                       10

● وظايف اساسي مديريت آموزشي                                                                 11

● راهكارهاي موفقيت در مديريت                                                                   13

بيان كاركردها و وظايف مديران آموزشي                                                         15

برنامه آموزشي وتدريس :                                                                                17

تعريف مديريت                                                                                                           18

فراگرد مديريت                                                                                               19

تعريف مديريت آموزشي                                                                                 20       

ضرورت مديريت آموزشي                                                                               21

اهداف مديريت آموزشي                                                                                 22

مهارت‌هاي سه‌گانه مديريت                                                                             23

كاركردهاي مديريت آموزشي                                                                          24

ويژگي‌هاي مدير آموزشي                                                                                25

● محدوديتها و اشكالات (چالشها)                                                                  28

● نتيجه گيري:                                                                                                30

مقدمه

اين كه موضوع مديريت از اولين روزهاي پيدايش انسان با او بوده است ، اما در يك قرن اخير به دليل ايجاد سازمانهاي جديد ، پيچيده و متراكم از تكنولوژي و برخوردار از انسانهاي پر نياز ، مورد توجه قرار گرفته است .

سرعت ، قدرت عمل و افزايش فرآورده هاي انساني و صنعتي نياز به نيروي هماهنگ كننده متفكر و وارسته اي به نام مدير دارد تا بتواند با برنامه ريزي درست بين همه اجزاء ، امكانات هماهنگي به وجود آورد .

زمان حاضر را عصر مديريت و رهبري مي نامند چون موفقيت نهادها و سازمانها تا حد زيادي به كارايي و اثر بخشي مديريت بستگي دارد . نقش مديريت در بهره وري مدارس باعث پيدايش سبكهاي مختلف مديريت شده است . با آنكه همه سبكهاي مديريت به نوبه خود و در جاي خود مهم و پر ارزش هستند ، اگر مديريت آموزشي را با هر يك از انها مقايسه كنيم متوجه مي شويم كه هيچ يك از آنها به اندازه مديريت آموزشي حايز اهميت نيست ، چرا كه هرگونه كوتاهي ، سهل انگاري و اشتباه در زمينه آموزش و پرورش انسانها تاثيرات نامطلوب و زيان باري در رشد افراد و كل جامعه دارد . 

 

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود
برچسب

تجربيات مدون مديريت جهت ارتقا شغلي خبره و عالي كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم دانلود كتاب دانلود تحقيق دانلود مديريت


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۷:۵۰ ] [ مهديان ]
شعار خاص گوگل چيست؟
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۵:۵۵ ] [ مهديان ]

بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي و فضاي مجازي بر روي ميزان خشم و عزت نفس در نوجوانان و كودكان

بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي و فضاي مجازي بر روي ميزان خشم و عزت نفس در نوجوانان و كودكان

فرمت فايل : doc

حجم : 37

صفحات : 69

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي و فضاي مجازي بر روي ميزان خشم و عزت نفس در نوجوانان و كودكان

پيشگفتار:

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي و فضاي مجازي بر روي ميزان خشم و عزت نفس نوجوانان و كودكان است

به دنبال آن است تا به بررسي اثرات و زيانهاي بازيهاي رايانه بپردازد بنابراين پژوهش حاضر در چارچوب نظري خود. از نظريه هاي مختلف ارتباطي بويژه نظريه هايي كه به استفاده و بهره مندي از فضاي مجازي و بازيهاي زايانه اي تاكيد دارند استفاده نموده است. بررسي تطبيقي ميزان بهره مندي از شبكه هاي مجازي و عوامل مؤثر بر آن موضوعي اسن كه اين پژوهش به آن مبادرت نموده است. و اميد وار است زمينه ي مناسبي براي تحقيقات مفصل تر را فراهم سازد. بدون شك اين پژوهش بدون راهنمايي ها و كمك هاي فراوان استاد عزيز و راهنمايي هاي ديگر عزيزان به ثمر نمي نشست.

لازم و ضروري است از زحمات و تلاشهاي اين استاد محترم تشكر و قدر داني نمايم و همچنين از كمك ها و ياري همسر عزيزم و به خصوص پدر و مادرم و خانواده ام كه هميشه يار و ياورم در زندگي بوده اند كمال تشكر و قدرداني را دارم.

فهرست مطالب

پيشگفتار

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه

بيان مسئله

اهداف تحقيق

اهميت و ضرورت تحقيق

تعاريف نظري

فصل دوم: ادبيات تحقيق

چهارچوب نظري تحقيق، پيشينه ي تحقيق

فصل سوم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات

منابع

 

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود
برچسب

بررسي تاثير بازيهاي رايانه اي و فضاي مجازي بر روي ميزان خشم و عزت نفس در نوجوانان و كودكان تاثير بازيهاي رايانه اي در نوجوانان و جوانان تاثير فضاي مجازي بر روي ميزان خشم و عزت نفس در نوجوانان و كودكان تاثير فضاي مجازي بر روي نوجوانان و جوانان


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۵:۵۹ ] [ مهديان ]

فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش هاي مؤثر كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش هاي مؤثر كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

فرمت فايل : pdf

حجم : 63

صفحات : 113

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش هاي مؤثر كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

در 113 صفحه ورد قابل ويرايش آماده ارائه با فرمت doc

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

فصل اول : كليات 

ـ موضوع   

ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق

ـ فرﺿﻴﻪ هاي ﺗﺤﻘﻴق

ـ روش ﺗﺤﻘﻴق

ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق

ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق 

ـ مفاﻫﻴﻢ كلي

فصل دوم : مباني نظري ﺗﺤﻘﻴق

ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ هاي مربوط به روش آموزش به كمك راﻳﺎﻧﻪ

ـ برخي از نتايج تحقيق بين المللي توسعه ICT در آموزش و پرورش

ـ استراتژي آموزش الكترونيكي در كشورهاي اروپايي

ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران

ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پيشرفت تحصيلي

ـ رابطه خلاقيت و نبوغ با بيماريهاي رواني

ـ خلاقيت در سطح اجتماعي

ـ دانش

فصل سوم : مزايا و محدوديت هاي سيستم هاي رايانه

ـ رايانه ماشين دلهره آور

ـ محدوديت هاي رايانه

ـ آموزش برنامه اي

ـ انواع برنامه هاي آموزش برنامه اي

ـ نتايج پژوهش هاي مربوط به روش آموزش برنامه اي

ـ ماشين آموزشي

ـ آموزش به كمك رايانه

ـ مزاياي آموزش رايانه اي

ـ زمينه هاي تسهيل كننده توسعه ICT  در آموزش و پرورش 

ـ يادگيري راهي به سوي پركردن شكاف ديجيتالي

فصل چهارم : داده هاي آماري

ـ ابزار جمع آوري 

ـ روش جمع آوري اطلاعات

ـ يافته هاي تحقيق

ـ تجزيه و تحليل يافته ها و تتيجه گيري

فصل پنجم : اراﺋﻪ پيشنهادها و راهكارها

ـ فيلتر كردن راهي براي ايجاد محيط سالم در اينترنت

ـ اثر بخش كردن استفاده از فناوري اطلاعات و اينترنت

ـ راهكارهاي گسترش كارآمد و بهينه فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش

ـ آموزش الكترونيكي براي معلمان

ـ ديدگاه آرماني

ـ توصيه ها

ـ موانع و مشكلات اصلي در اجراي برنامه آموزش رايانه اي

 

ـ شرايط اجرايي

٭ پرسشنامه

٭  منابع

چكيده :

 در عصر حاضر كه دوره پيشرفت فناوري به خصوص فناوري اطلاعاتي و ارتباطي است كمتر حرفه اي را مي بينيم كه دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد . توليد اطلاعات ، سازماندهي و اشاعه اطلاعات در سايه وجود رايانه و اينترنت شكل تازه اي به خود گرفته است به طوري كه نمي توان از تأثير اين ابزار بر انسان چشم پوشيد و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خلاقيت ها ناديده گرفت.

با توجه به تأثير بسيار زياد اين ابزار بر دانش آموزان و كم توجهي معلمين و مسؤولين به اين امر مهم ، مي بايست كارهاي تحقيقي و پژوهشي زيادي انجام گيرد تا همگان به اهميت اين تغيير و تحول پي ببرند .

بررسي آثار رايانه بر رشد خلاقيت دانش آموزان و معرفي شيوه هاي مؤثر و مفيد كاربرد آن در بروز خلاقيت تحقيقات گسترده اي را مي طلبد كه با يك برنامه محدود امكان نتيجه گيري درست و دقيق محال مي نمايد و لازم است شاخص هاي گوناگوني مورد توجه    قرار گيرند .

در اين پژوهش ابتدا به تعريف واژه خلاقيت از ديدگاه صاحبنظران پرداخته شده است . سپس عوامل مؤثر در بروز خلاقيت ، رايانه به عنوان ابزار آموزشي ، فوايد و اهميت استفاده

از رايانه ، علت عدم كاربرد چشمگير رايانه در آموزش و پرورش ، ضرورت توسعه فناوري اطلاعات و استفاده از اينترنت و مهمتر از همه روش هاي مؤثر كاربرد رايانه در بروز خلاقيت و . . .  مورد بررسي قرارگرفته است .

بر مبناي موضوع پژوهش به ارائه و اجراي پرسشنامه اي كوتاه مبادرت ورزيده شده است .

در پايان توصيه ها ، موانع و مشكلات و شرايط اجرايي كاربرد رايانه در آموزش و پرورش مورد بررسي قرار گرفته است .

اميد است كه در آينده اي بسيار نزديك به نقش اين ابزار مهم بيشتر از حال توجه گردد و تحقيقات گسترده اي توسط طالبان علم و پيشرفت انجام گيرد .

مقدمه :

بررسي اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و ايران ، به خصوص در طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران [1] نشان مي دهد كه هدف اساسي ، تربيت افرادي است كه با اتكاء به نيروي اراده و تعقل خويش منطقي و خلاق بيانديشند و به جاي وابستگي و استفاده از دستاوردهاي اقتصادي و فرهنگي ديگران ، مولد دانش ، تكنولوژي و فرهنگ مناسب براي زندگي مستقل ، فعال و خلاق در « عصر دانايي » باشند .

اين موضوع اخيرا" توجه بسياري از انديشمندان و مسئولان كشورهاي مختلف و به ويژه ممالك در حال توسعه را به خود جلب كرده است به نحوي كه تغيير نظام آموزش و پرورش از نظري صرف به نظري توأم با عمل (كاربردي) و پرورش افراد پويا و خلاق به جاي افراد ايستا مورد توجه خاصي قرار گرفته است . درضمن ، خلاقيت و نوآوري به عنوان يك شاخص در گزينش افراد در مشاغل مختلف و از جمله صنايع نيز مطرح گرديده است .

درباره مفهوم خلاقيت تعريف هاي متعدد و گاه متضادي ارائه شده است ولي در مورد تعريف زير يك اتفاق كلي مشاهده شده است .

۱. مصوب شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش ، ستاد اجرايي تغيير بنيادي نظام آموزش وپرورش ، خرداد ۱٣٧٦

 

قيمت محصول : 8900 تومان

دانلود
برچسب

فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش هاي مؤثر كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم دانلود كتاب دانلود تحقيق دا


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۳۵:۱۱ ] [ مهديان ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب